ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบั...

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วย การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ...

11 ส.ค. 53
..

ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นผ่านกฤษฎีกาแล้ว

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นให้คณะกรรมการกฤษฏีกา นานกว่าหนึ่งปี บัดนี้ คกก.กฤษฎีกาผ่านความเห็นชอบแล้ว เตรียมส่งให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง ก่...

12 ก.ค. 53
..

ร่างพ.ร.บ.ที่คกก.กฤษฏีกาเห็นชอบแล้ว

ดาวน์โหลดร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นชอบแล้ว รอการเสนอครม.อีกครั้ง

12 ก.ค. 53
..

มหาดไทยยกเลิกระเบียบพัสดุของอบต.แล้ว

กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว รายละเอียดคลิก

28 มิ.ย. 53
..

ระเบียบฯว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒

กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยยกเลิกระเบียบเดิมทั้งหมด

03 เม.ย. 53
..

บำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

03 เม.ย. 53
..

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

03 เม.ย. 53
..

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

กกต.ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกต้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

03 เม.ย. 53
..

เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

03 เม.ย. 53
..

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับที่ ๖

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

03 เม.ย. 53
..

แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

03 เม.ย. 53
..

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓

03 เม.ย. 53
..

กฎหมายอปท.ปลดล็อกวาระผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังที่รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่ ๔,องค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๖ เทศบาลฉบับที่ ๑๓ และเมืองพัทยาฉบับที่ ๒ เพื่อม...

06 มี.ค. 53
..

ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อ...

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกข้อกำหนดว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยแก้ไขกรณีทีมีการจัดให้มีการเลือก...

06 มี.ค. 53
..

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ล่าสุด

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่ โดยสาระสำคัญกำหนดให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิ...

06 มี.ค. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 35 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2อ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand