เกาะติด พ.ร.บ.
 
..

..  ยังไม่มีข่าวเกาะติดการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น


อ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง


วันที่ 8 กรกฏาคม 2551 ร่วมชำแหละร่างพ.ร.บ.ฉบับกรมส่งเสริมฯและฉบับ ก.กระจายอำนาจฯ ณ งานสัมมนาเชิงวิชาการสมาคมพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล โดย นายกสมาคมพนักงานส่วนตำบล,นายกสมาคมพนักงานเทศบาล และประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย รายละเอียดคลิก           ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ได้บัญญัติเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๒๘๘ ดังนี้
           ๑.กำหนดสถานะบุคลากรเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
           ๒.การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น
           ๓.การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลก่อน
           ๔.คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีกรรมการสี่ฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
           ๕.ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล
           จากหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในองค์ประกอบข้อ ๔ คือ คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้องประกอบด้วย ๔ ฝ่าย (ปัจจุบันมี ๓ ฝ่าย) โดยในข้อนี้ ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปี หลังรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ หรือภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ส่วนเรื่องอื่น ๆ นั้น รัฐบาลต้องตรากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นภายใน ๒ ปี นับแต่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หรือภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (รัฐบาลแถลงนโยบายเมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๑)
           รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำร่างกฎหมาย หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ โดยในระยะเริ่มแรก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... เพื่อให้ทันประกาศใช้ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ โดยการแก้ไขหลักการเดียวคือ แก้ไขให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้ง ก.ถ. ก.กลาง (ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.) รวมทั้ง ก.จังหวัด (ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.จังหวัด) ให้มีองค์ประกอบสี่ฝ่าย จากเดิม ๓ ฝ่าย โดยไม่ดำเนินการแก้ไขหลักการที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่กำหนด ซึ่งรัฐธรรมนูญมิได้ยกเว้นว่า จะต้องมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี แต่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ นั่นก็หมายความว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เพิกเฉยหรือละเลยต่อการนำพาให้ภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยพลัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๘๘ บัญญัติให้พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น(เดิม) ทุกประเภท มีสถานะเรียกชื่อเดียวกันหมดคือ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" นับแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ บัญญัติให้การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการที่ต่างไปจากรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่ใช้คำว่า "ตามความต้องการของท้องถิ่น" และคณะกฤษฏีกาได้ตีความว่า ความต้องการของท้องถิ่นนั้น หมายถึง ความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่น จนเป็นเหตุหลักที่ทำให้ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นผิดเพี้ยน บิดเบี้ยว จนถึงปัจจุบันนี้ แต่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่ ๒ นี้ กรมส่งเสริมฯก็ยังไม่นำพาที่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และหลักที่ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม อันเป็นองค์กรที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภทกำลังเฝ้ารอวันที่จะเกิดองค์กรนี้อย่างใจจดใจจ่อ แต่กรมส่งเสริมฯ ก็ยังไม่นำพา เพื่อผลักดันแก้ไขโดยเร็ววัน กลับมองว่า องค์กรนี้จะนำไปแก้ไขพร้อม ๆ กับการจัดทำกฎหมายของรัฐบาลภายใน ๒ ปี (ซึ่งไม่มั่นใจว่า จะถึงวันนั้นหรือไม่)
           ต่อจากนี้ไป ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ขอใช้คำว่า "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" เป็นกลุ่มแรกตามสิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ อยากขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ไม่ว่าจะ อยู่ใน อบจ. หรือ เทศบาล หรือ อบต. หรือ เมืองพัทยา ได้ช่วยกันติดตาม ช่วยศึกษา ช่วยพินิจพิจารณา ช่วยเสนอแนะ ช่วยแสดงความเห็น ช่วยกันระดมพลังเพื่อผลักดันในหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด เพราะหากข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ช่วยกันติดตาม ไม่ช่วยกัันพิจารณา ไม่ช่วยกันเสนอแนะ ไม่ช่วยกันผลักดันแก้ไข แล้วพวกเราจะคอยให้ใครมาช่วยเหลือเล่า เพราะแม้แต่ผลประโยชน์ของตนเองก็ไม่ใส่ใจแล้วจะเรียกร้องให้มาช่วยเหลือได้ เมื่อปัญหามาใกล้ตัว เม็ดถั่วเม็ดงาก็ไหม้แล้ว แล้วไฉนเมื่อมีพวกเรามีโอกาสกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง กำหนดวิถีชีวิตของตนเอง กำหนดวัฒนธรรมของตนเองได้ตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิไว้ ทำไมพวกเราไม่ไขว้คว้าไว้ครับ จึงขอวิงวอนให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านได้ช่วยกันศึกษากฎหมายที่มาจาก กรมส่งเสริมฯเอง หรือ คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯก็ดี แล้วจัดเสวนากันภายในจังหวัด ภายในภูมิภาค แล้วสรุปเป็นประเด็นที่พวกเราเห็นด้วย และเห็นด้วย พร้อมแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เสนอให้กับกรมส่งเสริมฯ และคณะกรรมการการะจายอำนาจฯ ซึ่งระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป กรมส่งเสริมฯและคณะกรรมการการะจายอำนาจฯกำหนดออกรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งอาจไม่ครบถ้วนทุกจังหวัด และไม่ครบทุกอปท.ที่จะได้เข้าร่วมเวทีนั้น ๆ ดังนั้น กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งที่จะให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกท่านได้ร่วมกัน เสนอความเห็น เสนอแนะ ต่อกฎหมายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์นี้ เพื่อรวบรวมความเห็นของทุกท่านจัดทำเป็นบทสรุปเสนอกรมส่งเสริมฯและคณะกรรมการกระจายอำนาจต่อไป และหวังว่า เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับข้อมูล ได้รับข้อเสนอแนะ ได้รับข้อคิดเห็นจากเว็บไซต์นี้ จะได้นำความเห็นเหล่านี้ไปแสดงในเวทีรับฟังความเห็นของกรมส่งเสริมฯและคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ประเด็นที่จะผลักดันเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความเห็นที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด.......

ด้วยจิตคารวะ.....
ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๙ มิถุนายน ๒๕๕๑

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand