ประสบการณ์ตรง..จากเพื่อนท้องถิ่น :  ผิดหวังกับกระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 ส.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  13311  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 

 

ผิดหวังกับกระบวนการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้รับเมล์จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านหนึ่งเขียนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ว่าเหตุไฉน จึงเป็นเช่นปัจจุบันนี้ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะมา น่ารับฟัง เพียงแต่ผมมีความเห็นว่า "แล้วจะให้ใครทำ" ลองอ่านดูครับซึ่งผมได้ตอบกลับไปแล้ว 

 

 

From: xxxxx16@hotmail.com
To: phiphatw@hotmail.com
Subject: ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Date: Wed, 8 Aug 2012 17:43:03 +0700

เรียนท่านปลัดฯ พิพัฒน์ นายกสมาคมข้าราชการฯ ที่เคารพ
          เนื่องจากได้ติดตามอ่านรายงานการประชุม ก.กลาง มาหลายปี และปัจจุบันเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนานัปการจนเกิดการฟ้องร้องทางปกครอง/อาญา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ/หนังสือสั่งการ และที่สำคัญเกิดจากตัวบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลของอปท. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ จาก ก.กลาง ก.จังหวัด และการนำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจุบันและจะส่งผลกระทบต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอนาคตไม่มากก็น้อย ดังนี้
          ประการที่ 1. การออกประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด เช่น ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ 1,2 เป็น 3 ปฏิบัติไปบริหาร การคัดเลือกกณีพิเศษ การขอใช้บัญชี การรับรองบัญชี เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ การจัดทำแผน/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง การโอน ย้าย ฯลฯ เหล่านี้ผมเชื่อว่าประกาศหลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่แรกๆ ไม่ค่อยมีปัญหา แต่พอปรับปรุง/แก้ไข (แก้แล้วแก้อีก) แล้วนำไปบังคับใช้/ไปปฏิบัติกลับเกิดปัญหาต่างๆ นานัปการ เพราะการแก้มีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้ประโยชน์ก็ว่าดีผู้เสียประโยชน์ก็ว่าไม่ดี "กลายเป็นว่ากฎหมาย/ระเบียบมีปัญหา" แท้จริงแล้วปัญหาการบริหารงานบุคคลเกิดจากตัวบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งอปท. (ผู้บริหารท้องถิ่น,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.กลาง ก.จังหวัด) ต้องปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบเข้าหาตัวบุคคลแทนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติกฎหมาย/ระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่าในการออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของ ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ควรมีการศึกษาข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเสียก่อน อย่างน้อยการดำเนินการดังกล่าวน่าจะได้ทราบปัญหา/สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และมีส่วนร่วมด้วยกันทุกภาคส่วน
          ประการที่ 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือ พ.ศ. 2550 ก็ดี มาตรา 289 290 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้อปท.จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ส่วนใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดูแต่มาตรา 288 การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็นของท้องถิ่น ถามว่าเกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคลของอปท. แล้วประชาชนได้อะไร?
          ประการสุดท้าย ปัญหาการบริหารงานบุคคลต่างๆ ได้มีงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างมาก ดังนั้น สิ่งสำคัญวันนี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน/ระดมสมองคิดหามาตรการวิธีการหรือวางแผนป้องกัน เพื่อมิให้ปัญหาการบริหารงานบุคคลส่งผลกระทบในระยะยาว ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อทางราชการและประชาชนในท้องถิ่นได้ 
ตอบ:
-

ผมเห็นด้วยกับแนวความคิดของท่านครับ

แต่มีคำถามว่า แล้วใครจะลงมือทำ ในสิ่งที่ท่านได้เสนอแนะมานั้น

ระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ปัจจุบัน ไม่มีหน่วยงานที่มีความพร้อมหรือเต็มใจดำเนินการเหมือนดังเช่น ข้าราชการพลเรือนที่มี สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็มีสำนักงานที่รับผิดชอบโดยตรง สำนักงานเหล่านี้ ล้วนมีเลขาธิการ ซึ่งเทียบได้กับข้าราชการระดับ ๑๑ และระดับ ๑๐ เมื่อหันกลับมามองข้าราชการส่วนท้องถิ่นของพวเรา มีผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการระดับ 9  ซึ่งต้องขึ้นตรงกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 9 เช่นเดียวกัน และยังต้องผ่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ข้าราชการระดับ 10 กว่าจะขึ้นไปถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือรัฐมนตรีว่าการ หลายชั้นหลายขั้นตอน ไม่เหมือน ก.พ. หรือ ก.ค. ชั้นเดียวถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ทันที

 

ไม่มีใครหรอกครับที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้เราอย่างจริงใจ ทำไปก็สักแต่ว่าทำตามหน้าที่ไปวัน ๆ  เพราะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพวกเรา พวกเราได้โบนัสแต่พวกเขาไม่ได้ พวกเราได้ปรับอัตราเงินเดือนใหม่พวกเขาไม่ได้ เป็นสัจจธรรมที่อัปลักษณ์ของระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นไทย ที่เป็นเช่นนี้

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นี้ จะเป็นวันเริ่มต้นของการต่อสู้รอบใหม่ ในการผลักดันให้เกิดองค์กรที่เหมือนหรือคล้ายหรือใกล้เคียงกับ สำนักงานข้าราชการพลเรือน ผมไม่อยากฝันไปไกลถึงกับให้องค์กรการบริหารงานบุคคลของพวกเรา เป็นองค์กรอิสระดังเช่นที่มีการนำเสนอในหลายเวทีในขณะนี้ แต่ขอให้ได้เท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน ผมว่าพวกเราก็พอใจแล้ว ณ วันนี้ครับ.

 

(หมายเหตุ.- 22 สิงหาคม นี้ เวลา 15.00 น. สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จะนำคำร้องขอเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... เสนอต่อประธานรัฐสภา พร้อมรายชื่อที่มีพวกเราเสียสละได้มา 10,600 กว่ารายชื่อ เป็นร่างฉบับแรกของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นต่อไป ใครว่างก็ไปร่วมกันที่รัฐสภาครับ)

 

ป.พิพัฒน์

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand