ซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท ประกอบด้วย

 

 

๑)ซีดีคู่มือการบริหารงานบุคคล :

รวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างประกาศ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท อบจ. เทศบาล และอบต.ทั่วประเทศ

รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

ปกติราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ แผ่นละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ไฟล์ document คลิก / ไฟล์ pdf คลิก

๒.ซีดีคู่มือ รวมกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑

เป็นการรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ครอบคลุมหลายเรื่อง ที่สำคัญ ๆ และจำเป็น เบื้องต้น
สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกติราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ แผ่นละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ไฟล์ document คลิก / ไฟล์ pdf คลิก

 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

๓.ซีดีรวมกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๒

เป็นซีดีรวมพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด กฎกระทรวง ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท อัพเดรส เป็นปัจจุบัน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการค้นหาข้อกฎหมาย หรือสำหรับการอ้างอิงกฎหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปกติราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ แผ่นละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ไฟล์ document คลิก / ไฟล์ pdf คลิก

รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

 

๔.ซีดีรวมกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๓

รวมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัพเดรสเป็นปัจจุบัน

ปกติราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ แผ่นละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ไฟล์ document คลิก / ไฟล์ pdf คลิก

รายละเอียดคลิกดูที่นี่

 

๕.ซีดีคู่มือการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

รวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่าง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล)

เหมาะสำหรับ ผอ.กกต.ท้องถิ่น / กกต.ท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบงานเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท

ปกติราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ แผ่นละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ไฟล์ document คลิก / ไฟล์ pdf คลิก

 

รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

ปกติราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ แผ่นละ ๑๐๐ บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ไฟล์ document คลิก / ไฟล์ pdf คลิก

 


Web Design Articles
(23-03-53)