สรุปมติก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
--------------------------

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นชาวเชียงใหม่ทุกท่าน

          เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเรื่องที่สำคัญเข้าสู่การพิจารณา และส่วนให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยสรุปดังนี้
          ๑)เห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนตำบลภายในจังหวัด จำนวน ๗ ราย ไม่เห็นชอบ ๑ ราย คือ น.ส.ลภาภัทร ลานเฮือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ อบต.นาคอเรือ อ.ฮอด เนื่องจากบรรจุไม่ถึง ๒ ปี ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์ขอโอน (ย้าย) ยังยืนยันต้องการโอน (ย้าย) ให้มาชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
          ๒)เห็นชอบให้โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ระหว่างจังหวัด) จำนวน ๑๔ ราย
          ๓)เห็นชอบโอนพนักงานส่วนตำบลไปสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๔ ราย ให้ฝ่ายเลขาฯตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน ๑ ราย
          ๔)เห็นชอบรับโอนพนักงาน/ข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน ๗ ราย
          ๕)เห็นชอบการย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๘ ราย
           ๖)เห็นชอบให้เลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับควบ จำนวน ๔๑ ราย
           ๗)เห็นชอบให้เลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบ จำนวน ๓ ราย
           ๘)เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๔๒ อัตรา
           ๙)เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จำนวน ๔ อัตรา
           ๑๐)เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา
           ๑๑)เห็นชอบกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๗) ในอบต.ออนเหนือ อ.แม่ออน ,หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) ในอบต.ออนเหนือ อ.แม่ออน และอบต.อมก๋อย อ.อมก๋อย
           ๑๒)เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่ง ผู้บริหาร จำนวน ๖ ตำแหน่ง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๗) ในอบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง,อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว,อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม,หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ๗) ในอบต.ป่าบง อ.สารภี, อบต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม และอบต.แม่อาย อ.แม่อาย
           ๑๓)เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องขอความเป็นธรรม รายนางสาวธันยาพร จิตรเกษม พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย ซึ่งมีหนังสือร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย นายมานพ ธรรมโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายวิทยา ไชยเทพ นายกอบต.สบเตี๊ยะ ,นายมรกต มหาวัน ประธานสภาอบต.หางดง,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน โดยมีท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว เสนอ อนุกรรรมการเพื่อพิจารณาด้วย

           ๑๔)เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย อบต.ม่อนปิ่น,อบต.แม่ข่า,อบต.แม่งอน อ.ฝาง / อบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง / อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ / อบต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย / อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง / อบต.เมืองก๋าย,อบต.ป่าแป๋,อบต.สบเปิง,อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง
           ๑๕)เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และอบต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จัดตั้งส่วนราชการใหม่ตามที่เสนอ
           ๑๖)เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเรื่อง กรณีตรวจสอบพบพนักงานส่วนตำบลราย นายเสกสรร ฤทธิไกร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตัวเป็น นายธนธนิก) ให้ ก.อบต.จังหวัดลำปาง สั่งให้พนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวออกจากราชการโดยพลัน เนื่องจากมีคุณวุฒิไม่ตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบบัญชีการสอบของเทศบาลเมืองตาก
           ๑๗)เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้สอบได้คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย นางสาวจิราภรณ์ พึ่งบุญ จนท.วิเคราะห์ฯ ๖ ว ดำรงตำแหน่ง (นักบริหารงานทั่วไป) ๖ อบต.หนองควาย อ.หางดง และนายคงศักดิ์ ตนประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ๖ ว ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ๖ อบต.แม่งอน อ.ฝาง
           ๑๘)เห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากระดับ ๖ เป็นระดับ ๗ จำนวน ๑๗ ราย
           ๑๙)เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหารจาก ๔ ปี เป็น ๓ ปี ราย นางชนิกา ฟั้นล้อม นักบริหารงานอบต. ๖ อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
           ๒๐)เห็นชอบให้บรรจุพนักงานส่วนตำบลใหม่จำนวน ๒ ราย คือ นางธริสรา อุดหนุน บัญชีอบจ.กำแพงเพชร บรรจุในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย และ นางสาวภัคนาฎ ยมลำภู บัญชีเทศบาลเมืองตาก บรรจุในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
           ๒๑)เห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งครูสำหรับสถานศึกษาที่ถ่ายโอน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๓ อบต. รวม ๑๑ ตำแหน่ง

          นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้หยิบยกปัญหาความขัดแย้งของฝ่ายบริหาร กับฝ่ายข้าราชการประจำ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่่เกิดขึ้นกับ ประธานสภาฯ และปลัดเทศบาลตำบลแม่ริม โดยที่ประชุมฝากให้ฝ่ายเลขาฯ นำความห่วงใยของที่ประชุมแจ้งให้ฝ่ายทีเกี่ยวข้องรับทราบ และเร่งรัดหาผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว

         หมายเหตุ.- รายละเอียดและมติที่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบกับ ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
         


พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน กรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ....รายงาน
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓