ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  ป.ป.ช.ชี้มูลอปท. 24 คดี รวม 19 จังหวัด
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 มิ.ย. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  11207  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

 

          ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดบรรดาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริต-ประพฤติมิชอบ รวม 24 คดี จำนวนหลายสิบราย ใน 19 จังหวัด ด้วยกัน

1.จังหวัดปทุมธานี : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด (1) นายพิชิต หรือสุพจน์ ชัยสดมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (2) นางสิริณัฏฐ์ หรือสุจรรยา จตุรพรชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (3) นางกัญณัฏฐ์ หรือศุภกาญจน์ แสงพงศานนท์ หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กรณีอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บนที่ดินของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

โดย (1) นายพิชิตฯ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151(1) และมาตรา 157(2) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 (2) นางสิริณัฏฐ์ฯ และ (3) นางกัญณัฏฐ์ฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

2.จังหวัดสระบุรี : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด (1) นายวรัทภพ หรืออดิศักดิ์ ธรรมรักขิโต ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว อ.ดอนพุด (2) นายบุญชู สงฆ์โต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว (3) นายนพปฎล เงินน้ำใย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว (4) นางจุฑามาศ ทับเงิน หรืออารยา ประเสริฐ หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว กรณีปลอมเอกสารใบเสนอราคาบันทึกตกลงการจ้าง สัญญาซื้อขาย และเบิกจ่ายเงิน โครงการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2542 ในการก่อสร้างลานการค้าชุมชน หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

โดย (1) นายวรัทภพฯ มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่น ๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

(2) นายบุญชูฯ มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่น ๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86(3)

(3) นายนพปฎลฯ และ (4) นางจุฑามาศ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

3.จังหวัดเพชรบุรี : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นายระวี รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี กรณีดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลล่วงล้ำคลองโตนดน้อยและทะเล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า โดยนายระวีฯ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162(4) (1), (4)

4.จังหวัดชัยนาท : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นายสุธน โพธิ์พิทักษ์ หรือสุทน เม่นตะเภา ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กรณีรับให้ที่ดินโดยไม่มีอำนาจ แล้วนำงบประมาณของทางราชการไปก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรในที่ดินดังกล่าวโดยมิชอบ โดยนายสุธนฯ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

5. จังหวัดพิษณุโลก : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นายไสว เนื้อสีจัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อ.พรหมพิราม กรณีจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ไม่เป็นไปตามผลคะแนน เพื่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1 แทนบุคคลที่มีคะแนนสูงสุด โดยนายไสวฯ มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่น ๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

6.จังหวัดเชียงราย : จำนวน 2 คดี

6.1 มีมติชี้มูลความผิด (1) นายนิคม สวัสดีชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย (2) นายกษมวัต แซพากู่ หรือนายณัฐภูมิ พชรอนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (3) นายอิศรศักดิ์ อนันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (4) นายนริศ สุระวัง หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (5) นายทรงวิทย์ วงศ์ลังกา หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (6) นายพีระพนธ์ จันทร์บูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (7) นายศรียนต์ ชุ่มมงคล หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น

โดย (1) นายนิคมฯ และ (2) นายกษมวัตฯ มีมูลเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152(5) และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

(3) นายอิศรศักดิ์ฯ และ (4) นายนริศฯ มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 ส่วน (5) นายทรงวิทย์ฯ และ (6) นายพีระพนธ์ฯ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง (7) นายศรียนต์ฯ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 มาตรา 90 และมาตรา 91

6.2 มีมติชี้มูลความผิด (1) นายประดิษฐ์ นามลักษณ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย (2) นางศรีมอย ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย กรณีเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าหรือคู่สัญญาของเทศบาล

โดย (1) นายประดิษฐ์ฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149(6) และมาตรา 157 (2) นางศรีมอยฯ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

7.จังหวัดเชียงใหม่ : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ กรณีไม่อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ ตามสิทธิ โดยนายทวีพงษ์ฯ มีมูลเป็นความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

8.จังหวัดลำปาง : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นายพิเดช สุนันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร กรณีเบียดบังเงินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยนายพิเดชฯ มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

9.จังหวัดลำพูน : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด (1) นายปัญญา เขียวธง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (2) นายชยพล หรือฟ้าใส เสนาธรรม ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง (3) นายนพคุณ พรหมพุทธา รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กรณีเรียก รับเงินโบนัสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลต้นธง

โดย (1) นายปัญญาฯ มีมูลเป็นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่น ๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148(7) และมาตรา 157 (2) นายชยพลฯ และ (3) นายนพคุณฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนนายปัญญาฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

10.จังหวัดกาฬสินธุ์ : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นางสาวศิริพร เชื้อลิ้นฟ้า หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อ.สมเด็จ กรณีเบียดบังเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยนางสาวศิริพรฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147(8) และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

11.จังหวัดขอนแก่น : จำนวน 3 คดี

11.1พ้นผิดแล้ว

11.2 มีมติชี้มูลความผิด (1) นางพรศิริ ดีโนนอด หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อ.แวงใหญ่ (2) นายประสพ คงทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อ.แวงใหญ่ (3) นายเกรียงไกร ทับศรี หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม กรณียักยอกเงินที่เบิกจากคลังเพื่อจ่ายค่าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เงินที่จัดเก็บเป็นภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและรายได้อื่น ๆ ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

โดย (1) นางพรศิริฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 91 (2) นายประสพฯ และ (3) นายเกรียงไกรฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 91

11.3 มีมติชี้มูลความผิด นางอุไรวรรณ เลาสูงเนิน หรือรัดที หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น กรณีนำเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ไปใช้ส่วนตัว โดย มีมติว่า นางอุไรวรรณฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

12.จังหวัดนครราชสีมา : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย (1) นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 (2) นางสาววิสาขา สิงนวล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 (3) นางวลัยวรรณ เขยนอก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 (4) นางไกรมา ศรพระอินทร์ หรือพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ช่างโยธา 4 (5) นายธีระชัย เทพนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6 (6) นายตรีนพ ชื่นชม วิศวกรโยธา 6 กรณีควบคุมงานและตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญา

โดย (1) นางอุไรวรรณฯ (2) นางสาววิสาขาฯ (3) นางวลัยวรรณฯ (4) นางไกรมาฯ (5) นายธีระชัยฯ และ (6) นายตรีนพฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

13.จังหวัดบุรีรัมย์ : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด (1) นายบุญช่วย ศิลาไลย นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย (2) นายสมชาย เสกรัมย์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย (3) นายสำรวย คะชุนรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพลับพลาชัย กรณีขุดลอกลำห้วยพลับพลารุกล้ำที่ดินมีโฉนด โดยมิได้ขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดินและเป็นการขุดลำห้วยใหม่ มิใช่ขุดลอกลำห้วยเดิม

โดย (1) นายบุญช่วยฯ มีมูลความผิดฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (2) นายสมชายฯ และนายสำรวยฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

14.จังหวัดมหาสารคาม : จำนวน 2 คดี

14.1 มีมติชี้มูลความผิด (1) นายวิเชียร อุทรส นายกเทศมนตรีตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย (2) นายปณต หรือณพปณต มูลโพธิ์ สัตวแพทย์ 6ว รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน (3) นางสาวสิรินดา พานเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 ผู้ตรวจฎีกา (4) นางจงกลณี สุกไพ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง (5) นายปณิธิ วงศ์มาศ ปลัดเทศบาลตำบลหัวขวาง (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย) กรณีเบิกจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรหมู่บ้านเป็นเท็จ

โดย (1) นายวิเชียรฯ มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่น ๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 (2) นายปณตฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) และ (3) นางสาวสิรินดา และ (4) นางจงกลณีฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) และ (5) นายปณิธิฯ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

14.2 มีมติชี้มูลความผิด นายเชาว์ไชยพงศ์ คำพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อ.วาปีปทุม กรณีอนุญาตให้ผู้รับจ้างขุดดินลูกรังในป่าชุมชนดงใหญ่ (โคกอีหลิ่ง) ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ไปใช้ในการก่อสร้างถนนโดยมิชอบ โดย นายเชาว์ไชยพงศ์ฯ มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่น ๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

15.จังหวัดยโสธร : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด (1) นายสุริยะ ประวะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ (2) นายคำพงษ์ ทับแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ กรณีถอนเงินในบัญชีโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิก และนำเงินไปใช้โดยมิชอบ โดย (1) นายสุริยะฯ และ (2) นายคำพงษ์ฯ มีมูลเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 มาตรา 92 และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83

16.จังหวัดสกลนคร : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นางรัชดา โยธานัก หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ กรณีเบียดบังเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยนางรัชดาฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 และมาตรา 161(9) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

17.จังหวัดสุรินทร์ : จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด นายจำรัส บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ กรณีออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอนที่โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเจ้าหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีคำสั่งพักราชการเจ้าหน้าที่แล้วไม่ดำเนินการต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ โดยนายจำรัสฯ มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91

18.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คดี

18.1 มีมติชี้มูลความผิด พันโท นายแพทย์ ปริวรรต อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง กรณีสั่งการให้จัดซื้อ จัดจ้างโครงการต่าง ๆ รวม 8 โครงการ โดยวิธีพิเศษ โดยมิชอบ โดยพันโท นายแพทย์ ปริวรรตฯ มีมูลความผิดฐานละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12(10) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91

18.2 มีมติชี้มูลความผิด นางพรทิพย์ ชุมขำ เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีรู้เห็นเป็นใจให้มีการสมยอมกัน ในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ และก่อสร้างสนามกีฬาในที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งม่วงงาม” โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย โดยนางพรทิพย์ฯ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4)

19.จังหวัดพังงา จำนวน 1 คดี

มีมติชี้มูลความผิด (1) นายภูษิต คงเดิม นายกเทศมนตรีตำบลท่านา อ.กะปง (2) นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 เทศบาลตำบลท่านา กรณีอนุมัติให้เบิกเงินค่าที่พักในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาและจัดงานเป็นเท็จ

โดย (1) นายภูษิตฯ มีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหายแก่ศักดิ์ ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1),(4) ส่วน (2) นางสาวอัญชลีฯ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

 

 

 ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand