ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  "การเบิกจ่ายตรง คนท้องถิ่น" สปสช.ยัน ๑ ตุลาคม ทันใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  09 ส.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  13302  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

เบิกจ่ายตรง คนท้องถิ่น

สปสช.ยัน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทันใช้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

-------------------------------

          สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจในข่าวสารข้อมูลของคนท้องถิ่นทุกท่าน ช่วงนี้ สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยปกติครับ ดังที่พวกเราทราบกันอยู่แล้ว แต่ชีวิตคนเราก็ต้องดำเนินต่อไปครับ คนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดี ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลกันต่อไปครับ

          ช่วงนี้ ใกล้วันครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งในส่วนของอบต. และเทศบาลหลายพันแห่งทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ ๕ กันยายน นี้ โดย กกต.มีกำหนดการให้เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ จึงทำให้อบต.และเทศบาลต้องเร่งรัดจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ให้ทันก่อนครบวาระ โดยในช่วงเดือนกันยายนของทุก ๆ ปี เป็นปกติที่อปท.จะต้องดำเนินการก็คือการประเมินองค์กรเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แม้ว่า สตง.หลายภูมิภาคจะมีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้ง อปท.ในเขตจังหวัดนั้น ๆ ให้คืนเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาก็ตาม แต่เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาก็น่าจะได้ข้อยุติแล้ว เมื่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของตัวแทนคนท้องถิ่น ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนสตง. ไปชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดย สตง.รับปากจะไม่ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอีก กระทรวงมหาดไทยก็จะมีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยับยั้งเรื่องการเรียกคืนเงิน รวมทั้งจะเร่งรัดในการพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (ดูร่างระเบียบนี้ คลิกที่นี่ )ล่าสุดแหล่งข่าวจากกระทวงมหาดไทยแจ้งมาว่า รมช.มหาดไทยได้ลงนามเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯดังกล่าวแล้ว และมีกำหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องนี้ หากที่ประชุมไม่มีอะไรติดใจสงสัย (ซึ่งก็ไม่น่าจะมี) คาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ รมช.มหาดไทย น่าจะลงนามในร่างระเบียบนี้ และน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เกิดผลการบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นี้ (เรื่องนี้ หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหานี้ วันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคมนี้ สามารถเข้าร่วมอบรมฯได้ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หากไม่สะดวกไปสงขลาก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดย ดร.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เลขานุการคณะทำงานยกร่างระเบียบนี้จะไปเป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาของท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่)

          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีภารกิจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของคนท้องถิ่น (การเบิกจ่ายตรง) ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์ รองเลขาธิการสปสช. นายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศรีพงษ์ บุตรงามดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ นายผานิต กล้าแท้ นายกอบต.โพนทอง อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ ตัวแทนสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นายประทวน วัชรประทีป นายกสมาคมลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นต้น สาระสำคัญของการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยนายแพทย์อรรถสิทธิ์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมไว้ดังนี้

(๑) สถานการณ์ด้านการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. จำนวนอปท.ทั้งประเทศจำนวน ๗,๘๕๑ แห่ง มีการบันทึกข้อมูลแล้ว ๗,๔๓๗ แห่ง ยังไม่บันทึกข้อมูล ๓๖๙ แห่ง ยังไม่ได้ขอรหัสบันทึกข้อมูล จำนวน ๔๕ แห่ง รวมผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด ๖๑๖,๙๖๑ คน

          (๒) ด้านความก้าวหน้าเงินกองทุน ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง และงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบว่า งบประมาณสำหรับจัดสรรเข้ากองทุนก้อนแรกจำนวน ๔.๐๖๑ ล้านบาท จะจัดสรรให้เป็น ๒ งวด ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนร้อยละ ๑.๕ ไว้แล้ว หากไม่เพียงพอ ให้กันเงินอุดหนุนทั่วไปไว้อีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท

 

 

          (๓) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ..... นายแพทย์วินัย สวัสดิวร แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว แต่ได้มีการแก้ไขถ้อยคำบางข้อความเพื่อให้กระชับขึ้น

          ทั้งนี้ นายแพทย์วินัยฯ ยันยันต่อที่ประชุมว่า สามารถให้ อปท.ได้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทัน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้อย่างแน่นอน ๑๐๐ % แม้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็เป็นปกติธรรมดาของระบบที่เกิดขึ้นใหม่  ด้านนายแพทย์ประดิษฐ์ฯ รมว.สาธารณสุข ได้แสดงความเป็นห่วง ต่อกรณีการใช้จ่ายกองทุนเมื่อเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายด้านนี้ของข้าราชการพลเรือน ที่มีการพุ่งสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และในปีแรกที่มีการเปลี่ยนระบบจากการใช้สิทธิเบิกจ่ายจากหน่วยงานมาเป็นเบิกจ่ายตรง มีการใช้จ่ายพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ทำให้อาจเกิดปัญหากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงต้องการให้ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่อง “ระบบปลายปิด” เพื่อมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือน เช่น การช็อปปิ้งยา หรือการใช้ทุจริตการรักษา ดังที่ข้าราชการพลเรือนประสบปัญหาที่ผ่านมา โดยตัวแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกฝ่ายต่างแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย” กับแนวคิดดังกล่าว โดยเห็นว่า ควรให้เป็นไปตามที่เคยพูดคุยกันไว้แต่เดิม และผมได้อ้างถึงคำพูดของ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.ที่ได้เคยกล่าวไว้ต่อที่ประชุมและการบรรยายในเวทีต่าง ๆ หลายครั้งว่า สปสช.มีระบบที่ดีกว่าพลเรือน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เพราะรู้วิธีการต่าง ๆ เหล่านั้น ฉะนั้น ผมและตัวแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เข้าประชุมจึงได้ช่วยกันคัดค้านแนวคิดของ รมว.สาธารณสุขอย่างเต็มที่

          สำหรับปัญหาอุปสรรคและความไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้สิทธิว่า จะตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๕๗ หรือไม่ ขอตอบไว้เลยนะครับว่า “ต้องตั้งไว้ครับ” จะตั้งมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ยังไม่ได้ยกเลิก และพระราชกฤษฎีกาให้คนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายตรง ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จึงจำเป็นต้อง “ตั้งไว้” เหมือนเดิมครับ สำหรับประเด็นปลีกย่อยต่าง ๆ ที่มีปัญหาไม่เข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติ ผู้เบิก ผู้ใช้สิทธิ ฯลฯ พวกเราสามารถไปรับฟังการอธิบายของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ในการประชุมสัมมนาเรื่องเหล่านี้ที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่หนึ่งที่ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่สอง ที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมาอธิบายขยายความให้พวกเราเข้าใจ แต่ยังมีประเด็นในเรื่องเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการคิดคำนวณเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มตามระยะเวลา การคิดคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ เงินประจำตำแหน่งของปลัดอบต./ปลัดเทศบาล รองปลัดอบต./รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น (รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่  หาดใหญ่  / เชียงใหม่ )

 

          สำหรับประเด็นร้อน ๆ อีกเรื่องของคนท้องถิ่น คือการสอบแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เช้าวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปประชุมที่ สปสช. ผมได้เข้าพบ ผอ.ศรีพงษ์ บุตรงามดี ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านได้เล่าให้ฟังถึงมติที่ประชุม ก.กลางร่วมทั้ง ๓ ก. (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามมติเดิม คือ ให้สอบตามศูนย์ภาครวม ๑๐ ศูนย์เช่นเดิม แม้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะขู่ถอนตัว และประธาน กสถ. และกรรมการบางท่าน (เชื้อ ฮั่นจินดา) ขู่ถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ กสถ. หากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว ตามที่ กสถ.เสนอ โดย กสถ.เกรงว่าจะมีการทุจริต เหมือนกับ สพฐ. หรือตำรวจ เพราะที่ประชุมเห็นว่า ก.กลาง ได้กำหนดเกณฑ์กลางในการพิจารณามหาวิทยาลัยที่จะมารับผิดชอบในการดำเนินการสอบและออกข้อสอบ และมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ทราบมาตั้งแต่แรกแล้วว่า ก.กลาง กำหนดเงื่อนไขว่า ต้องสอบที่ศูนย์ภาคทั้ง ๑๐ ศูนย์ โดยมหาวิทยาลัยก็ยอมรับเงื่อนไขนี้ แต่จะมีเปลี่ยนแปลงภายหลังโดยอ้างเหตุเกรงจะมีการทุจริตนั้น ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องวางมาตรการป้องกันไว้ มิใช่ใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ได้รับเลือกอันดับสอง เพื่อขอทราบความเห็น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ยืนยันว่า สามารถจัดสอบที่ศูนย์ภาคได้ตามเงื่อนไขของ ก.กลาง ผอ.ศรีพงษ์ฯ จึงได้ขอให้ผมได้นำเหตุผลเหล่านี้ ไปอธิบายให้พวกเรารับทราบด้วยว่า การสอบครั้งนี้อาจต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิม ด้วยสาเหตุดังกล่าว  ครับน้อง ๆ ที่รอสอบก็ขอให้เตรียมตัวอ่านหนังสือให้มาก ๆ ครับ เพราะการสอบครั้งนี้คาดหมายกันว่า จะมีผู้เข้าสอบไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ฉะนั้น การจะขนคนเข้ากทม.กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนนั้น ก.กลาง จึงไม่เห็นด้วยครับ

          วันนี้ ที่เชียงใหม่ฝนยังตกครับ เชื่อว่าหลายพื้นที่ฝนตกกันมาก อปท.ของพวกเราก็มีหน้าที่ดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ต้องระมัดระวังและทำงานหนักกันหน่อยในช่วงนี้ครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ อปท.ครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ.

 

 

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดคอลัมน์ข้างต้นนี้  คลิกที่นี่

 

 

 ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand