ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  22 ส.ค.วันดีเดย์ เสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น...
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  30 ก.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  6516  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

จดหมายข่าว

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
--------------------------

๑)สปสช.รับเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิทยา บูรณะศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เลขาธิการสปสช. ผู้แทนสนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสนง.กฤษฎีกา ผู้แทนสมาคมอบจ./สมาคมอบต./สมาคมสันนิบาตเทศบาล/ นายกสมาคมข้าราชการอบจ./นายกสมาคมพนักงานเทศบาล/นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย/นายกสมาคมลูกจ้างประจำอบจ./และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประมาณ ๓๐ คน ผลการประชุมมีข้อสรุปดังนี้

 

 

          ๑)เห็นชอบร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีจำนวน ๙ มาตรา มีประเด็นที่สำคัญซึ่งได้สรุปในที่ประชุมปรับแก้ไขดังนี้
         (๑) ผู้มีสิทธิจากกองทุน ให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยยึดถือระเบียบปัจจุบันเป็นหลัก
         (๒) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เพื่อโอนเงินค่ารักษาพยาบาลหักจากต้นทางก่อนส่งอุดหนุนให้ อปท. ให้กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น
         (๓) ให้กองทุนมีที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
         (๔) ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งทำหน้าที่บริหารกองทุน ประกอบด้วย รมว.สาธารณสุข หรือ เลขาธิการ สปสช. เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ๔ ฝ่าย คือ จากตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมแล้วไม่เกิน ๒๐ คน

         ๒)แนวทางการดำเนินงาน

         -สปสช.จะนำเรื่องการจัดตั้งกองทุน เสนอ ครม.เพื่อมีมติเห็นชอบในหลักการ เพื่อมอบให้ สปสช.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่า แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัว รมว.สาธารณสุข ก็จะไม่ทำให้กระบวนการนี้หยุดชะงัก
         -ภายใน ๖ เดือน หากครม.เห็นชอบ สปสช.จะดำเนินการเสนอร่าง พรฎ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พร้อม ๆ กับดำเนินการเตรียมการอื่น ๆ เช่น การจัดตั้งคณะทำงาน การรวบรวมข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรับ-ส่งข้อมูล การประสานกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นต้น หากสามารถเป็นไปตามแผน จะสามารถดำเนินการให้มีการเบิกจ่ายจากกองทุนฯได้ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

          ๓)การเพิ่มผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

        -ที่ประชุมมีการเสนอการให้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นการเฉพาะตัวสำหรับ รองนายกอปท. ที่ปรึกษานายกอปท. เลขานุการนายกอปท. ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยอาจมีการเพิ่มได้ ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้นำไปพิจารณาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไปแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

         สำหรับความคืบหน้าอื่น ๆ จะนำมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ทางเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (www.thailocalgov.com)

๒)สมาคมข้าราชการฯเตรียมนำร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสนอประธานสภาฯ

 

 

 

 

          ตามที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้รับเป็นหน่วยงานกลางเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมานั้น บัดนี้ การรวบรวมรายชื่อครบถ้วน (๑๐,๐๐๐ รายชื่อ) ตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว สมาคมฯจึงได้กำหนดให้มีนำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด พร้อมร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.. ยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕) และกำหนดให้มีประชุมสัมมนา “เรื่อง ๕ ปีรัฐธรรมนูญ ๕๐ ท้องถิ่นได้อะไร” ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เปลี่ยนแปลงเป็นเข้าศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.แทน)โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน (รายละเอียดจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไชด์ของสมาคมฯ คือ www.get-u.org และทางเว็บไชด์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น คือ www.thailocalgov.com อีกครั้ง) ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีหลักการสำคัญ

ประกอบด้วย
          ๑)ให้มีคณะกรรมการ ก.ถ. คณะหนึ่ง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

          ๒)ให้มีสำนักงาน ก.ถ. ตั้งอยู่ ณ กระทรวงมหาดไทย มีเลขาธิการ ก.ถ. เป็นหัวหน้าขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          ๓)ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขึ้นคณะหนึ่งมีหลักการเดียวกันกับ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของ ก.พ.

          ๔)รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

          ๕)ให้มีคณะอนุกรรมการ ก.ถ. จังหวัด ทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ อ.ก.ถ. เป็นเลขานุการ

          จึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านเดินทางเข้าร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถประสานกับกรรมการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในจังหวัดของท่าน หรือประสานมาโดยตรงที่ ผม (ป.พิพัฒน์) โทร. 089-7581317 และท่านที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ท่านสามารถรวบรวมส่งในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันประชุมสัมมนา “๕ ปีรัฐธรรมนูญ ๕๐ ท้องถิ่นได้อะไร” หรือวันเตรียมการได้

 

 

 

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง

นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

 

 

 (ดาวน์โหลด จดหมายข่าว ข้างต้น คลิกที่นี่)

 

 หมายเหตุ.- เลื่อนกำหนดการเข้าพบและยื่นคำร้องเสนอร่างพ.ร.บ.ต่อประธานรัฐสภา

จากเดิม คือ วันที่ 21 สิงหาคม 2555

เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น.

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

----------------------------------------------------------------

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๙๖-๘๑๓๙  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐-๘๖๑๙-๐๓๙๗๓

อีเมล์ getu2553@gmail.com   เว็บไชด์ www.get-u.org

 

 ท่านที่มีความประสงค์เดินทางไปรัฐสภา
และมีความประสงค์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจากต้นสังกัด
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน
เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติจากผู้บริหารฯ และประกอบการเบิกจ่ายได้

คลิกที่นี่

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  14 ส.ค. 55 16:40:08 น.
 

ทำไมร่างกฎหมายถึงกลับไปอยู่กับมหาดไทยอีกละครับ แล้วเมื่อไหร่ข้าราชการท้องถิ่นถึงจะโตสักที

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand