ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  เชื้อ มั่นใจ "เอาอยู่" เรื่องโบนัส
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  22 พ.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  24081  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

เชื้อมั่นใจ "เอาอยู่" เรื่องโบนัส

 

          สวัสดีครับ เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน วันนี้ ผมยังเชื่อว่า เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทใด ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่ต่างก็ตกใจและตื่นตลึงกับข้อเสนอของฝ่าย เลขานุการก.กลาง ว่าคิดออกมาได้อย่างไร ไปรับใบสั่งจากใครมาหรืออย่างไร หรือมีอะไรแอบแฝงเรื่องนี้หรือไม่ หรือต้องการปั่นหัวพวกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเล่น ๆ หรือไม่มีอะไรจะทำก็เลยลองนึกสนุก ๆ ว่าง ๆ ก็เลยฝึกพิมพ์วาระซ่อนเร้นสักเรื่อง เพื่อให้คนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจคนในกรมส่งเสริมฯบ้าง ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา โดยเฉพาะในสังคม Social Network เม้าท์กันมันส์ ในเฟชบุ๊คของคนท้องถิ่น ด่ากันเละจนบ้างครั้งคนดูแลต้องแบนข้อความบางข้อความ

          ผมจำได้ว่า เมื่อเดือนกรกฎาคม สิงหาคม ๒๕๔๕ เมื่อ ๑๐ ปีก่อน ได้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมใจกันเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของคนท้องถิ่น จากกรณี ก.อบต.เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มีมติให้ปรับชั้นอบต.เสียใหม่ โดยปรับจากชั้นเป็นขนาด คือ จากชั้น๑ ชั้น ๕ เป็นขนาดใหญ่-กลาง-เล็กในทุกวันนี้ ซึ่งดูผิวเผินไม่มีอะไร แต่มีข่าวเล็ดลอดมาว่า จะมีการนำข้าราชการพลเรือนในสังกัด กรมการพัฒนาชุมชน และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ซึ่งกำลังจะยุบในเวลานั้น โอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา แทนคนที่นั่งอยู่เดิม เพราะคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่ง ณ เวลานั้น มีระดับ (ซี) ไม่ถึงระดับ ๖ กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะการปรับขนาดอบต.ในขณะนั้น มีการกำหนดให้ปลัดอบต.จากเดิมเริ่มต้นจากระดับ ๓ เปลี่ยนเป็นต้องเริ่มต้นจากระดับ ๖ และหัวหน้าส่วนราชการก็เช่นเดียวกันจากเดิมเริ่มต้นจากระดับ ๒ เปลี่ยนเป็นต้องเริ่มต้นจากระดับ ๖ ทำให้ปลัดฯ-คลัง-ช่าง ในขณะนั้นรวมตัวกันคัดค้านกันไปทั่วประเทศ และนั่นจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเว็บไซต์ กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ หรือ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

          วันนี้ ปรากฏการณ์เช่นนั้นกำลังก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และเร็วกว่าในปี ๒๕๔๕ แน่นอน เพราะการสื่อสารในขณะนั้น ใช้แฟกซ์ส่งข้อมูลกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่างกันลิบลับกับปัจจุบันที่มีการสื่อสารเพียงเสี้ยววินาทีข้อมูลก็ทั่วถึงกันทุกอณูของประเทศแล้ว เพียงแต่วันนี้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมิได้มีอยู่เพียงสองสามหมื่นคนเท่านั้น แต่มีเป็นแสน ๆ คน และกรณีที่เป็นปมประเด็นขัดแย้งและวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นี้ มิใช่เพียงเรื่อง ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือคนทั่วไปเรียกกันว่า โบนัส เท่านั้น และปมประเด็นอยู่ที่ว่า เกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถูกย่ำยีโดยข้าราชการพลเรือน ที่จะเรียกว่ากฎหมายให้อำนาจในการกำกับดูแลก็ไม่เชิง เพราะกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท ผู้กำกับดูแลคือ นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด มิใช่คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ เพียงแต่โครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแนบแน่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แยกกันค่อนข้างลำบาก เรื่องที่มีการถกเถียงกันในหมู่นักท่องเน็ตก็คือ คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำไมถึงไม่ทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับชื่อของกรม แต่กลับพยายามริดรอนสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และวันนี้ นอกจากไม่ส่งเสริมตามชื่อกรมแล้ว ยังจะมาบั่นทอนสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมที่เป็นขวัญกำลังใจที่ยึดเหนี่ยวก้อนสุดท้ายไปอีก ทั้งที่ ปัจจุบันสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้อยกว่า ข้าราชการประเภทอื่นอยู่แล้ว เช่น การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เบิกจ่ายตรง ทำให้เกิดปัญหาคับข้องใจมากมาย สิทธิในการลาดูแลภรรยาขณะคลอดบุตรก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เงินเดือนก็ไม่ได้ปรับโครงสร้างให้เหมือนพลเรือน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิก็ไม่ได้เป็นเงินเดือน เป็นต้น

          เรื่องเหล่านี้เป็นเพียงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พลเรือนเขาได้รับ แต่คนท้องถิ่นต้องขนขวายดิ้นรนเองก็ยังไม่ได้รับ เพราะฝ่ายเลขานุการก.กลางอ้างว่า ก.กลางไม่มีอำนาจออกหลักเกณฑ์เหล่านี้ ทั้งที่เป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ว่าสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน นี่ไม่ได้สูงกว่าพลเรือนแต่กลับด้อยกว่า แต่ตรงกันข้ามกับเรื่องที่เป็นโทษต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นเช่น การออกหลักเกณฑ์ให้ ก.จังหวัดมีมติให้โอน(ย้าย)ได้หากขัดแย้ง (ซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าขัดแย้งเรื่องใด) ทำให้ปั่นป่วนกันไปทั่วประเทศ เป็นต้น ทั้งที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ว่า กรณีที่ พ.ร.บ. ๒๕๔๒ ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ นั้น ก็ให้ใช้ไปพลางก่อน แต่ให้ใช้ไปเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และให้กรมส่งเสริมฯเร่งรัดดำเนินการเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ๒๕๔๒ โดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ นี่ผ่านไปแล้วจะครบ ๕ ปีเดือนสิงหาคมนี้ ผมก็ยังไม่เห็นว่า กรมส่งเสริมฯจะกระตือรือร้นรีบเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่อย่างใด แต่กลับทำตรงกันข้าม ออกหลักเกณฑ์มามากมายซึ่งหลายเรื่องถูกศาลปกครองเพิกถอนเพราะขัดรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ แต่ยังคงไม่สำนึกอีกยังจะออกหลักเกณฑ์มาท้าทายศาลปกครอง  และย่ำยีเกียรติและศักดิ์ศรีของคนท้องถิ่นอีกครั้ง ซึ่งก็อยากเตือนคนในกรมส่งเสริมฯว่า ท่านโปรดระมัดระวังความคับข้องใจของคนท้องถิ่น จะกลับกลายเป็นความคั่งแค้นสะสม และอาจระเบิดออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง ถึงวันนั้นท่านอาจไม่มีเก้าอี้ให้นั่งทำงานก็เป็นได้

          ความจริงแล้ว ผมได้หารือกับเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหลายสมาคมที่เป็นภาคีร่วมกันและนัดหมายกันว่า วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. จะนัดรวมพลข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ คันรถตู้เพื่อไปขอความช่วยเหลือจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ท่านช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

          ๑)ขอให้เร่งรัดนำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

          ๒)ขอให้เร่งรัดให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายตรงเหมือนกันข้าราชการประเภทอื่น มิใช่ผลักใส่ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไปใช้บัตรทอง หรือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคดังที่ ก.กลางเสนอแนะ

          ๓)ขอให้คณะรัฐมนตรีได้รวมคำว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าไปในมติคณะรัฐมนตรีด้วยทุกครั้งที่มีมติใด ๆ ให้ข้าราชการพลเรือน ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการที่มีมติใด ๆ ที่ต้องการให้ข้าราชการสนองรับใช้นโยบายของรัฐบาลก็มักจะมีคำว่าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งมิใช่ต้องให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องดิ้นรน ขนขวาย เทียวไปร้องขอให้กระทรวงมหาดไทย หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอเรื่องต่อ ก.กลางดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

          ๔)ขอให้รัฐบาลช่วยดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ทัดเทียมกับข้าราชการประเภทอื่น โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และตราบใดที่คณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติให้ยกเลิกเกี่ยวกับการให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพลเรือน ตราบนั้นจะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมายกเลิกเงินดังกล่าวของท้องถิ่นมิได้

          แต่งานนี้ต้องล้มเลิกไปเพราะเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. "เชื้อ ฮั่นจินดา" กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ,กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ก.ถ.) และประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ได้โทรศัพท์แจ้งมายังผม ขอร้องให้ลบโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโบนัส และการเดินทางเข้า กรุงเทพฯ เอาไว้ก่อน โดยป.เชื้อ ได้รับปากกับผมอย่างหนักแน่นว่า "เอาอยู่" สามารถเจราจาต่อรองกับผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง กรรมการก.กลาง ฝ่ายนายกอปท. ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายปลัดอปท.หมดแล้ว มีแนวโน้มให้ฝ่ายเลขานุการ ก.กลางถอนเรื่อง และให้คงหลักเกณฑ์ไว้ และจะขอแสดงสปิริตในที่ประชุม ก.กลางว่า จะขอลดจำนวนเท่าของโบนัสลงมาให้เหลือ ๓ เท่า รวมทั้ง เรื่องเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน การปรับโครงสร้างเงินเดือน และคะแนนประเมินปลัดอบต.ระดับ ๘ ป.เชื้อแจ้งว่า "๗๕๐ คะแนน" ได้แน่นอน ๑๐๐ % ดังนั้น เมื่อ ผู้แทน ก.กลาง ร้องขอมาและพร้อมรับผิดชอบในเรื่องนี้ อีกทั้ง ผมได้พูดคุยกับ ท่านปลัดสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และ กรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีความเห็นพ้องร่วมกันว่า เมื่อ ท่านปลัดเชื้อ รับปาก และจะขอขับเคลื่อนเรื่องนี้เอง จึงควรเปิดโอกาสให้ ปลัดเชื้อ ดำเนินการไปก่อน หากวันที่ ๓๐ พ.ค. ผลออกมาตรงกันข้าม จะต้องขยับอีกครั้ง ฉะนั้น ผมจึงขอขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่แจ้งอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนในการเดินทางไป กทม. ผมจะขอรับชื่อ-ตำแหน่ง-ที่อยู่ไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด จะประสานผู้ที่แจ้งเข้ามาผ่านอีเมล์หรือเฟชบุ๊ค (www.facebook.com/phiphatw)  และทุกท่านยังสามารถแจ้งความประสงค์เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมแนวทางต่อสู้เรื่องนี้ได้ตลอดเวลา โดยส่งชื่อ - ตำแหน่ง - เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาทางเฟชบุ๊คข้างต้น หรือทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com หรือ thailocalgov@gmail.com ได้ตลอด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะได้รีบประสานโดยทันที

          สำหรับท่าทีของท่านปลัดเชื้อ ท่านโพสต์ลงในเฟชบุ๊คของท่านไว้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๔๒ น. ไว้ดังนี้

แจ้งข่าวโบนัส เพื่อนๆ ชาวท้องถิ่น ที่เคารพ ตามที่ผมรับปากท่านทั้งหลายว่าจะไปประสานงานเรื่องการที่ มีผู้เสนอให้งดจ่ายโบนัส เข้าสู่ที่ประชุม ก กลาง เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานกะผู้ที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ ใน ก กลาง และ กรมฯ แล้วมีความเห็นพ้องต้องกันในหลักการว่...า โบนัสไม่ควรยกเลิก เพราะทาง ข้าราชการพลเรือนก็ยังดำรงอยู่ในหลักเกณฑ์นี้และเห็นชอบในหลักการ ที่ทางผมนำเสนอ เรื่องเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและฝ่ายการเมืองมีเงินพัฒนามากขึ้นทางข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ยินดีเสนอลดจำนวนเงินการจ่ายโบนัสลงมา ให้เหลือไม่เกิน ๓ เท่าหรือ ๒.๕ เท่า แล้วแต่มติที่ประชุมโดยนำเงินเหลือจ่ายจากไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์มาจ่ายตามศักยภาพของแต่ล่ะท้องถิ่นต่อไป เรื่องการเสนอลดการจ่ายโบนัส จาก ๕ เท่าเหลือไม่เกิน ๓ หรือ ๒.๕ เท่า ก็เป็นมติ ของกรรมการสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทยชุดใหม่ที่ผมเป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้แทนข้าราชการหลายจังหวัดมาร่วมประชุม เมื่อ ๑๙ พค ๕๕ ที่ กทม. *****เรื่องที่ผมอยากขอร้องเพื่อนชาว อปท. คือ หยุดการเคลื่อนไหว สงครามจบได้ด้วยการเจรจาครับ วันนี้ถือว่าเราทำสำเร็จไปเกินครึ่ง รอวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ ก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทราบผล มติ การประชุม ก กลาง เรื่องการนัดหมายเพื่อการต่อต้าน หรือไล่ใคร อย่างที่ผมบอก ภาพที่จะปรากฏออกมาหน้าสื่อ จะดูไม่ดีว่าเรารวมตัวกันเดินขบวนเรียกร้องโบนัสให้ตัวเอง ประชาชนทั่วไป จะคิดอย่างไรเมื่อเห็นข่าวพวกเราเดินขบวนเรียกร้องโบนัส หรือขับไล่ใครที่ขัดขวาง เรื่องนี้ผมต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่สู้ โดยเฉพาะคนที่มาลงชื่อเพื่อเดินหน้าไปด้วยกัน และคนที่สงบนิ่ง โดยเฉพาะ ท่าน ป พิพัฒน์ ที่มีจิตใจทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์พวกเราและอีกหลายๆคน ทั้งผู้แทนพวกเราในทุก ก กลาง ที่ช่วยกัน รวมทั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทย(ชุดปัจจุบัน)ที่ช่วยกันคิด และประสาน จนหาทางออกให้เรื่องจบลงอย่างสวยงามจนทุกฝ่ายยินดีในเงื่อนไข ปี ๒๕๕๕ เราชาว อปท. ยังได้สัมผัสกับน้องโบ.ต่อไปและหากการไม่เป็นดั่งความที่เจรจา ก็จำเป็นที่จะต้องรวมพลหักด่านเอาเมืองเสีย วันนี้เอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวก่อนครับ ด้วยความขอบคุณ  ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทย กรรมการ ก กลาง อบต./กรรมการ ก.ถ.

          จากการรับปากรับคำของท่านปลัดเชื้อข้างต้น แม้บางข้อผมก็ไม่ได้เห็นด้วย เช่น การขอลดจำนวนเงินเท่าลงมา ซึ่งไม่ต้องขอเชื่อว่าเกือบร้อยละร้อยไม่มีใครได้ถึงอยู่แล้ว และจะยิ่งลดลงไปเรื่อย ๆ บางแห่งไม่ได้เลย บางแห่งอาจได้เพียงครึ่งเท่า หนึ่งเท่า อยู่ที่ฐานะการเงินการคลังของแต่ละอปท. แต่เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในความเห็นจึงขอสงวนความเห็นต่างและขอสนับสนุนแนวทางที่เป็นจุดร่วมตามที่ท่านปลัดเชื้อเสนอ ฉะนั้น ผมจึงขอนำข่าวเรื่องนี้มาแจ้งต่อเพื่อนคนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน เพราะบางเรื่องที่มีการโพสต์ต่อ ๆ กันไปนั้น อาจได้รับไปครั้งแรก แต่พอมีการเคลื่อนไหวครั้งที่สองอาจไม่มีการส่งต่อ สำหรับท่านที่ต้องการไปฟังการประชุมก.กลาง หรือไปลุ้นผลการประชุมนั้น สามารถไปเข้าประชุมได้ที่อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในอนาคตว่า หากท่านจะทำอะไรที่กระทบกับสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำให้เกิดผลทางลบ หรือด้อยกว่าข้าราชการประเภทอื่น ท่านอาจจะได้พบกันคนท้องถิ่นทั่วประเทศไปเยี่ยมท่าน หรืออาจมีมาตรการที่ท่านคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ ซึ่งส่วนตัวผมเคารพรักในข้าราชการที่ทำงานให้กับคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสำนัก หรือกองไหน ๆ ของกรมส่งเสริมฯ และเข้าใจว่าทุกท่านทำตามที่นายสั่ง แต่อยากจะให้ทุกท่านได้ตระหนักด้วยว่า หากท่านทำตามที่นายสั่งเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่กล้าแม้จะทักท้วง หรือให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ตัวท่านเองนั่นแหละครับจะถูกรังเกียจและเกลียดชังไปทั่วประเทศ........วันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ.

 

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕


ดาวน์โหลดบทความข้างต้น คลิกที่นี่

------------

อ่านบทความย้อนหลัง  คลิกที่นี่

 

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  25 พ.ค. 55 21:46:54 น.
 

เป็นกำลังใจให้ ....ป.พิพัฒน์...นะคะ..ที่ต่อสู้เพื่อ ขรก.ส่วนท้องถิ่นมาตลอด...สู้...สู้..คะ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  2
วันเวลาที่เขียน :  24 พ.ค. 55 12:57:28 น.
 

 เป็นช้าราชการเหมือนกันทำไม ความสำคัญมันต่างกันจังเลย น่าน้อยใจนะครับ เป็นกำลังใจให้ ป.พิพัฒน์ อีกแรงครับ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  3
วันเวลาที่เขียน :  24 พ.ค. 55 10:36:54 น.
 

ขอเป็นกำลังใจให้ ป.พิพัฒน์

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  4
วันเวลาที่เขียน :  23 พ.ค. 55 13:44:18 น.
 

คนท้องถิ่นมีเยอะ แต่ไม่ค่อยรวมตัวสู้กัน ได้แต่นั่งรอๆๆๆกันอย่างเดียว

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  5
วันเวลาที่เขียน :  23 พ.ค. 55 12:29:38 น.
 

อยากกด Like ให้ ป. พิพัฒน์หมื่น ๆ ครั้ง เพราะโดนใจมาก อยากให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีแบบนี้เยอะ ๆ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  6
วันเวลาที่เขียน :  23 พ.ค. 55 12:26:51 น.
 
 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  7
วันเวลาที่เขียน :  23 พ.ค. 55 10:11:04 น.
 

 เป็นกำลังใจให้นะคะ พร้อมที่จะสู้เพื่อคนท้องถิ่นคะ ตอนเดินเรียกร้องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากธรรมศาสตร์ก็ไปคะ สู้ ๆ 

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand