บทความที่น่าสนใจ :  * องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการเติบโต *
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  11 ส.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  3195  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

* องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการเติบโต *

                อีกไม่กี่วันก็ครบ ๘ ปี กับอาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานเทศบาล วันนี้ผมยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอาชีพหรืออาชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฟังดูแล้วอาจงง! เล็กน้อย แต่ก็มีความหมาย ชีวิตราชการเริ่มต้นจากสายงานปฏิบัติ ระดับ ๑ ซึ่งเป็นบัญชี ก.จังหวัดแห่งหนึ่ง และได้บรรจุและแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งจะเป็นภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนก็แล้วแต่จะจัดแบ่งพื้นที่

                   ผมเติบโตขึ้นตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ และระดับ ๓ โดยการขอใช้บัญชีที่พยายามสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีไว้ และด้วยความเมตตาจากผู้บังคับบัญชา หลายระดับ เวลาผ่านไป ๘ ปี อาจไม่นานเท่ากับผู้บุกเบิกท้องถิ่นอย่างปลัด คลัง ช่าง ยุคปี ๔๐ หรือปี ๔๒ แต่ผมคิดว่าระยะเวลา ๘ ปี กับตำแหน่งระดับ ๕ ในปัจจุบัน ถือว่ามีประสบการณ์มากระดับหนึ่ง

                   ผมเห็นน้องๆ เพื่อนๆ พี่ๆ หลายคน กำลังเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง หลายคนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานในระดับ ๓ หลายคนเลื่อนระดับ ๔ ระดับ ๕ หรือระดับ ๖ กันแล้ว หลายคนได้ขึ้นดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ปลัด อปท. ส่วนใหญ่ได้เลื่อนระดับ ๗ หรือระดับ ๘  คลัง ช่าง เลื่อนระดับ ๖ และระดับ ๗ กันเกือบหมดแล้ว แต่มีคำถามว่าการเติบโตของคนในท้องถิ่นนี้มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

                   ถึงวันนี้ผมปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว ๒ แห่ง ซึ่งถือว่าน้อย จะเรียกว่าน้อยมากก็ได้ เห็นการทำงานมาก็ไม่มาก แต่วันนี้ผมมีคำถามในใจว่าการเติบโตของคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

วันนี้ตัวผมเองเสื่อมศรัทธากับการทำงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ากองคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้ากองช่าง/ผู้อำนวยการกองช่าง ค่อนข้างมาก ทั้งที่มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า ๑๐ ปี อย่างที่สมาคม/สมาพันธ์พยายามจะรำลึกถึง แต่ก็คงตอบไม่ได้เป็นส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ แต่ก็ยอมรับว่าปลัด คลัง ช่างที่ทำงานอย่างตั้งใจจริงสมกับตำแหน่งหน้าที่ก็มี และผมก็ยกย่องนับถือบุคคลเหล่านั้น

วันนี้ผมตอบไม่ได้ว่าตำแหน่งปลัด คลัง ช่าง มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารงานในตำแหน่งหน้าที่มากน้อยเพียงใด ทั้งที่มีประสบการณ์การทำงานมามากว่า ๑๐ ปี แต่สำหรับตัวผมเองแล้ว รู้สึกว่ามีน้อยมาก ซึ่งไม่ได้เปรียบเทียบโดยใช้ความรู้สึกหรืออคติ แต่เปรียบเทียบจากการทำงานร่วมกัน จากการอยู่ปฏิบัติงานในที่ทำงานเดียวกัน และเปรีบบเทียบจากข้อมูลที่ได้เข้าไปรู้ เห็นจาก อปท.หลายแห่ง ผมเคยปฏิบัติงานร่วมกับปลัด อปท. ๓ คน หัวหน้าส่วน/กองคลัง ๓ คน หัวหน้าส่วน/กองช่าง ๒ คน ผมให้การยอมรับนับถือการปฏิบัติงานคลัง ๑ คน และพอรับได้กับการทำงานของปลัด ๑ คน (รวม ๒ จาก ๘ คน)

ดูเหมือนผมจะมีอคติกับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ แต่นี่ คือ อนาคตของท้องถิ่น วันนี้ผมยอมรับและสนับสนุนว่าท้องถิ่น คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนา ทุกด้าน แต่ระยะเวลาในการพัฒนาจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไร ในเมื่อคนที่ทำงานให้ท้องถิ่นยัง.............

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของท้องถิ่น เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา จนปัจจุบันเรียกได้ว่าเต็มอัตราก็ว่าได้ กำลังเติบโต และยังเพิ่มขึ้นตลอด แต่ถึงวันนี้ผมเห็นการทำงานของหลายคนจากหลายแห่งที่กำลังเติบโตแล้ว รู้สึกท้อใจกับคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานของคนในท้องถิ่น และอนาคตกับการพัฒนาของท้องถิ่น ยิ่งระบบราชการไทยเป็นแบบอุปถัมภ์ที่ฝังลึก การจะทำให้บุคคลคนหนึ่งออกจากระบบไปต้องใช้เวลานาน หรือรอเกษียณอายุราชการกันเลยก็ว่าได้

แต่ถ้าเปรียบเทียบคนในท้องถิ่นกับราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่แล้ว ดีกว่ากันมากน้อยเพียงใด ก็ตอบไม่ได้ มีทั้งดีกว่าและด้อยกว่า

ด้วยประสบการณ์อันน้อยนิด และอาจจะมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่มากพอ แต่ก็เห็นว่าการเติมโตของคนในท้องถิ่นวันนี้ ยังขาดคุณภาพ

อีก ๕ ปี ๑๐ ปี หรือ๑๕ ปี เมื่อหลายคนเกษียณอายุราชการไป อาจจะมีทั้งคนที่มีคุณภาพ หรือไม่มีคุณภาพก็ตามที แต่ผู้ที่จะขึ้นไปทำหน้าที่แทนต่อไปนั้นซิ สำคัญมาก ถ้าได้ผู้ที่มีคุณภาพ สั่งสมประสบการณ์การทำงานที่ดี ถูกต้อง ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง

การบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาสูงสูดของสายประจำ คือ ปลัด อปท. ถึงวันนี้เวลาผ่านไป ๑๕ ปี ปลัด อปท. หลายคน หลายท่าน ไม่ได้แสดงออกให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเลย เมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่ได้รับกับระยะเวลาที่ผ่านไป ๑๕ ปี จะรวมทั้งคลัง และช่างด้วยก็ว่าได้   

 

วันนี้คนในท้องถิ่นเติบโตเร็วไปหรือไม่  และมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ เป็นคำถามที่อยากให้ทุกคนหันกลับมาทบทวน  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

                                             ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

   จากคนท้องถิ่น

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕   

 

ดาวน์โหลดบทความข้างต้น คลิกที่นี่

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand