บทความที่น่าสนใจ :  สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น : ความหวังของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  15 มิ.ย. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2599  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

บทความพิเศษ เรื่อง

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น : ความหวังของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

-------------------------------------

 

          เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา  นายชัยสิทธิ์  อาศิระวิชัย  ประธานชมรมท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานใหญ่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๔  หมู่ที่    ตำบลหนองแฝก  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร โดยมี  พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน จ.เชียงใหม่ ในฐานะนายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกรรมการสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมจากหลายจังหวัดเข้าร่วม  งานนี้ ยังมีสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด และอปท.อีกหลายแห่ง เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

          สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น  มีจุดเริ่มต้นจาก ความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ ทั้งจากระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่มีจำนวนมาก มีการถ่ายโอนภารกิจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การทำงานมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต บุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนน้อย แต่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ในหลากหลายด้าน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนขาดตกบกพร่อง อันนำไปสู่ความไม่เข้าใจระหว่างฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้บริหารและกำหนดนโยบายกับข้าราชการประจำซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ส่งผลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขาดขวัญและกำลังใจ ดังนั้น จึงมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน ๔ ท่านจาก ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย  นายณพล  ทศพรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละงู  จังหวัดสตูล  นางสาวมณฑา  เจริญสุขสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย  จังหวัดนนทบุรี นายพิชิต  เจริญผล  ปลัดเทศบาลตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร และนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดอบต.บงตัน จังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นองค์กรที่จะคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือ แนะนำแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง อีกทั้งเพื่อให้เป็นองค์กรกลางในสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่น กับฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้มีความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ซึ่งกันและกัน เพื่อจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน

 

 

          ต่อมา เมื่อสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวนมาก สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ และมีการเสนอให้สมาพันธ์ฯได้จดทะเบียนเป็น สมาคม เพื่อจะได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พะวงหน้ากังวลหลัง และเป็นที่เชื่อถือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย  ดังนั้น  คณะผู้บริหารสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย จึงได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นด้วยกับข้อเสนอของสมาชิก  จึงได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ และได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์ภายใต้ปณิธาน น้อมนำพระราชดำรัส  ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทำงานอย่างมีความสุข พิทักษ์ระบบคุณธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย

          (๑) เป็นองค์กรกลางในการสื่อสารสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ในสังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

          (๒)  เป็นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมต่าง    ในหมู่คณะสมาชิก  อาทิ  กิจกรรม

                   (๑)  ด้านวิชาการ

                   (๒) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถและศักยภาพ

                   (๓) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทั่วไปและธรรมาภิบาล

                   (๔) ด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในกระบวนการบริหารงานบุคคล และการธำรงตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

                   (๕) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะกายและใจและสวัสดิภาพความปลอดภัย

                   (๖) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   (๗) ด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นพิจารณาว่า

เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

(๓)  เป็นองค์กรในการพัฒนาบุคลากร สร้างมาตรฐานการทำงาน  และส่งเสริมขวัญกำลังใจ

(๔)  เป็นองค์กรในการจัดกิจกรรมด้านการกุศล การสงเคราะห์หรือสร้างสรรค์สังคมเพื่อการมี

ส่วนร่วมที่ต้องธำรงไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์

 

 

          ปัจจุบัน  สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น มีคณะกรรมการสมาคมเริ่มก่อตั้ง จำนวน  ๓๐  คน  ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น กระจายอยู่ทั้ง ๕ ภูมิภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก และนครสวรรค์  ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย และภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  นอกจากนั้น สมาคมฯยังได้รับความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสมาคมเพื่อให้คำแนะนำ ข้อคิด แนวทางการดำเนินงานของสมาคมด้วย อาทิ รศ.ไพรัช  ตระการศิรินนท์  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.ดร.โกวิท  พวงงาม  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณอำพร ยอดผกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนศิลา จังหวัดขอนแก่น  คุณธีรนันท์ รัตนมาลี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนางสาวมณฑา  เจริญสุขสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี  เป็นต้น โดยปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมกระจายอยู่ทุกจังหวัดของประเทศ รวม ๑,๘๐๐ คน จากข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

 

          สำหรับ  การก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น  ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจีราภรณ์  ศิริบูรณ์  เจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน อนุญาตให้สมาคมได้ใช้เพื่อเป็นสำนักใหญ่ชั่วคราว เป็นเวลา ๑๐ ปี โดยใช้งบประมาณของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และการปฏิสัมพันธ์กับมวลสมาชิกของสมาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสมาคม จำนวน ๓ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ประจำ

          การที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ แม้จะเป็นสำนักงานใหญ่ชั่วคราวก็ตาม รวมทั้งได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่สมาคมถึง ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมภารกิจขององค์กรฝ่ายข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการฝ่ายการเมืองของเทศบาล เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา องค์กรของฝ่ายข้าราชการประจำแม้จะมีจำนวนหลายองค์กร แต่ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนอาจอ่อนด้อยกว่าองค์กรของฝ่ายการเมือง เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ไม่มีผู้ประสานงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นหลักแหล่งชัดเจนแน่นอน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่มักจะขึ้นอยู่กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรนั้น ๆ ว่า รับราชการอยู่ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ก็จะย้ายไปตามผู้นำขององค์กรเหล่านั้น ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการเชื่อมประสาน ฉะนั้น การที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น  ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ขึ้นจึงอาจเป็นแรงสะเทือนให้กับองค์กรต่าง ๆ ของฝ่ายข้าราชการประจำที่มีอยู่ ที่อดีตอาจไม่ได้คิดเรื่องเหล่านี้ จำเป็นต้องหันมาคิดพิจารณาและดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง  เพราะการมีบ้านเป็นของตนเองนั้น เป็นภาพของความมั่นคงขององค์กร และความมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

          อย่างไรก็ตาม  การที่สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นได้มีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ถึง ๓ ตำแหน่ง ย่อมเป็นภาระหนักสำหรับคณะกรรมการของสมาคมที่จะต้องช่วยเหลือกันจัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง และจัดหารายได้มาจุนเจือให้การบริหารงานของสมาคมไม่มีสะดุด  เนื่องจากสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น  ไม่มีรายได้จากเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้น ความสมัครสมานสามัคคีของคณะกรรมการสมาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และมวลสมาชิกของสมาคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง หากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมไร้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ความเสียสละ รวมทั้งความซื่อสัตย์ต่อกันและต่ออุดมการณ์หรือปณิธานในการก่อตั้งสมาคมอย่างเคร่งครัด อย่างจริงใจแล้ว  การดำเนินกิจกรรมของสมาคมย่อมไปไม่รอด ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทรง พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา ในวันเปิดการชุมนุมผู้นำกลุ่มชาวนาทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๘ โดยนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้อัญเชิญมาอ่านที่จังหวัดเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งดังนี้  “ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มนั้น เป็นเรื่องสำคัญ ควรที่จะจัดให้เรียบร้อยเป็นเบื้องต้น ส่วนความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มนั้น  อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียร ความหนักแน่นอดทน ความสามัคคี ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และความซื่อสัตย์ต่อกันของสมาชิกในกลุ่ม”

 

 

 นายรากหญ้า........รายงาน
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

-------------------------------------------

ดาวน์โหลดบทความนี้ คลิกที่นี่

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand