บทความที่น่าสนใจ :  จุลศักราช มีที่มาอย่างไร
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 เม.ย. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  37360  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

จุลศักราช (จ.ศ.) (อังกฤษ: Chula Sakarat, Minor Era) เป็นศักราชที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 1181 (ค.ศ. 638) นับรอบปีตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 15 เมษายน (ผู้กำหนดให้ใช้จุลศักราช คือพระยากาฬวรรณดิศ เมื่อคราวประชุมกษัตริย์ในล้านนา) ที่ได้ทำการประชุมเหล่ากษัตริย์ทำการลบศักราชปีมหาศักราช แล้วตั้งจุลศักราชขึ้นมาแทน เดิมเข้าใจกันว่าเป็นศักราชของพม่าปรากฏอยู่ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ทว่าปีที่ตั้งจุลศักราชนั้น เป็นเวลาก่อนปีที่พระเจ้าอโนรธามังช่อ จะประสูติ เมื่อไทยอโยธยารับศักราชนี้ไปใช้ เลยเกิดความเชื่อกันว่าเป็นศักราชของชาวพม่า จุลศักราชถูกนำมาใช้แพร่หลายทั้งในอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัยสมัยหลัง และอาณาจักรอยุธยา ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ทรงตัดปีจุลศักราช และใช้ปีศักราชจุฬามณีแทน เป็นผลทำให้ปีนักษัตรคลาดเคลื่อนไปสามปี ต่อมา จึงได้เปลี่ยนกลับไปใช้ปีจุลศักราชตามเดิม และตกทอดมาถึงปัจจุบัน การคำนวณปี พ.ศ. จาก จ.ศ. ปฏิทินไทยให้ใช้ปี จ.ศ. บวก 1181 ก็จะได้ปี พ.ศ. (เว้นแต่ในช่วงต้นปีตามปฏิทินสุริยคติที่ยังไม่เถลิงศกจุลศักราชใหม่)

ในเอกสารโบราณของไทยจำนวนไม่น้อย นิยมอ้างเวลา โดยใช้จุลศักราช โดยใช้ควบคู่กับปีนักษัตร หรือ ระบุเฉพาะเลขตัวท้ายของจุลศักราช และปีนักษัตร ทำให้สามารถระบุปี ได้ในช่วงกว้างถึงรอบละ 60 ปี (มาจาก ครน. ของรอบ 10 ปีจากเลขท้ายของจุลศักราช และรอบ 12 ปีของปีนักกษัตร)

การเรียกศกตามเลขท้ายปี[แก้]

ในระบบการเรียกศกตามเลขท้ายปีจุลศักราช นิยมเรียกด้วยศัพท์บาลี ดังนี้

  1. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 1 เรียก "เอกศก"
  2. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 2 เรียก "โทศก"
  3. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 3 เรียก "ตรีศก"
  4. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 4 เรียก "จัตวาศก"
  5. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 5 เรียก "เบญจศก"
  6. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 6 เรียก "ฉศก"
  7. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 7 เรียก "สัปตศก"
  8. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 8 เรียก "อัฐศก"
  9. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 9 เรียก "นพศก"
  10. ปีจุลศักราชที่ลงท้ายเลข 0 เรียก "สัมฤทธิศก"

 

ที่มา: http://th.wikipedia.org

อีก หนึ่งข้อมูล

จุลศักราช (จ. ศ.) เป็นศักราชที่เริ่มเมื่อ พ.ศ. 1181 (ค.ศ. 638) นับรอบปีตั้งแต่ 16 เมษายน ถึง 15 เมษายน (ผู้กำหนดให้ใช้จุลศักราช คือ พระยากาฬวรรณดิศ

เมื่อคราวประชุมกษัตริย์ในล้านนา) ที่ได้ทำการประชุมเหล่ากษัตริย์ทำการลบศักราชปีมหาศักราช แล้วตั้งจุลศักราชขึ้นมาแทน เดิมเข้าใจกันว่าเป็นศักราชของพม่า 
ปรากฏอยู่ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ทว่าปีที่ตั้งจุลศักราชนั้น เป็นเวลาก่อนปีที่พระเจ้าอโนรธามังช่อ จะประสูติ เมื่อไทยอโยธยารับศักราชนี้ไปใช้ 
เลยเกิดความเชื่อกันว่าเป็นศักราชของชาวพม่า จุลศักราชถูกนำมาใช้แพร่หลายทั้งในอาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัยสมัยหลัง และอาณาจักรอยุธยา 
ในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ทรงตัดปีจุลศักราช และใช้ปีศักราชจุฬามณีแทน เป็นผลทำให้ปีนักษัตรคลาดเคลื่อนไปสามปี ต่อมา จึงได้เปลี่ยนกลับไปใช้
ปีจุลศักราชตามเดิม และตกทอดมาถึงปัจจุบัน การคำนวณปี พ.ศ. จาก จ.ศ. ปฏิทินไทยให้ใช้ปี จ.ศ. บวก 1181 ก็จะได้ปี พ.ศ.
Sep 29, 2011
 
 
0
1.  มหาศักราช  (ม.ศ.)  สันนิษฐานว่าผู้ที่ตั้งมหาศักราชคือ พระเจ้านิษกะ  กษัตริย์จากเอชียกลางที่ยึดครองอินเดียภาคเหนือได้ทั้งหมด  เมื่อ พ.ศ. 622  และถือว่าเป็นวันเริ่มต้นมหาศักราช  ศักราชนี้ไดแพร่หลายใช้ในไทย  พม่า  เขมร  และอินโดนีเซีย (มหาศักราช + 621  เท่ากับพุทธศักราช)

           2.  จุลศักราช  (จ.ศ.)  เป็นศักราชที่อดีตพระภิกษุ  “บุปผะอรหันต์”  ภายหลังได้เป็นพระเจ้าอนิรุทธ   มหาราช  กษัตริย์พุกาม  ได้ยกเลิกมหาศักราชและตั้งจุลศักราชขึ้นเมื่อ พ.ศ.  1182 (จุลศักราช+1181  เท่ากับ      พุทธศักราช)

           3.  รัตนโกสินทร์ศก  (ร.ศ.)   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงให้ใช้                    รัตนโกสินทร์ศก  ถือเป็นศักราชไทยอย่างแท้จริง  โดยกำหนดให้  พ.ศ. 2325  เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่ 1 (รัตนโกสินทร์ศก + 2324   = พ.ศ.)  และโปรดเกล้า ฯ  ให้ใช้ปฏิทินสุริยคติแบบเกรกกอเรียน ตามสากลด้วย  แต่วันปีใหม่ไทยยังคงใช้ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5  อยู่  รัตนโกสินทร์ศกใช้มาจนถึงรัชกาลที่ 6  จึงเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชแทน

           4.  พุทธศักราช  (พ.ศ.)  เป็นศักราชทางพระพุทธศาสนา  เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา  เช่น  ไทย  พม่า  ลาว  เขมร  ลังกา  เริ่มต้นนับปีพุทธสักราชที่ 1 หลัง       พระพุทธเจ้าปรินิพพาน  ตามข้อมูลที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเมื่อ 483 ปี ก่อนคริสต์ศักราช  แต่พุทธศาสนิกชนที่ใช้ในลังกาและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เชื่อว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  เมื่อ 543 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ซึ่งคลาดเคลื่อนไป 1 รอบพฤหัสบดีจักร  หรือ  60  ปี

           ในระยะแรกการใช้ปีพุทธศักราชของไทยยังสอดคล้องกับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท  นิกายลังกาวงศ์  แต่ต่อมาพุทธศักราชของไทยกลับช้ากว่าประเทศอื่นๆ 1 ปี เช่น ไทย  พุทธศักราช 2549  แต่ลังกา  พม่า  เขมร  นับเป็นพุทธศักราช  2550  แล้ว  นั้นอาจมาจากวิธีนับคือ ไทยนับปีเต็ม  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว  1  ปี  เป็น  พ.ศ. 1  แต่ลังกา  พม่า  เขมร  ลาว  นับปีย่าง  คือ  เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  เป็น  พ.ศ. 1

           การใช้พระพุทธศักราชในการบันทึกเรื่องราวในอดีตตามเอกสารไทยมีมานานแล้ว  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่นิยมใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้น  ในสมัยอยุธยา  (รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ก็มีการใช้พุทธศักราชในการบันทึกพงศาวดาร  ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455  ได้ประกาศให้ใช้พุทธศักราชเป็นศักราชประจำชาติแทนรัตนโกสินทร์ศก

           5.  คริสต์ศักราช  (ค.ศ.)  เป็นศักราชสากลที่มีวิวัฒนาการยาวนาน  และแพร่หลายตั้งแต่จักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมันรับนับถือศาสนาคริสต์  ในสมัยจูเลียส  ซีซาร์ ได้ปฏิรูประบบปฏิทินทั้งหมด  เรียกว่า ปฏิทินจุเลียน  โดยใช้สุริยคติเป็นเกณฑ์  ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16ราชสำนักวาติกันได้พบว่า  ปฏิทินจุเลียนมีความคลาดเคลื่อน  สันตะปาปาเกรกกอรี่ที่ 13  จึงประกาศให้ใช้ปฏิทินใหม่ใน  ค.ศ. 1582  ปฏิทินใหม่นี้เรียกว่า ปฏิทินเกรกกอเรียน

           การตั้งคริสต์ศักราช  เริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 525  สันตะปาปาเซนต์พอลที่ 1 ได้มอบหมายให้ไดโอนิซิอุส เอซิกุอุส (Dionysius Exiguus)  คำนวณวันประสุติของพระเยซู  ได้เป็นวันที่ 25 ธันวาคม  ศักราชโรมัน 753  แต่ธรรมเนียมเดิมถือว่า  ปีใหม่เริ่มต้นเดือนมกราคม  จึงถือว่า  วันที่ 1 มกราคม  ศักราชโรมัน 745  เป็นวันเริ่มต้นปีที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช  (คริสต์ศักราช + 543  =  พุทธศักราช)

เกณฑ์การเทียบศักราช

ม.ศ.  +    621  = พ.ศ.

จ.ศ.  +  1181  = พ.ศ.

ร.ศ.  +  2324  = พ.ศ.

ค.ศ.  +   543  =  พ.ศ.
ง่ายขึ้นมั๊ยค่ะ 
มีเครดิตด้วยค่ะ
http://www.maceducation.com/e-knowledge/2343103100/07.htm
 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand