ในฐานะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งคำว่า "ท้องถิ่น" หมายถึง พื้นที่หน่วยย่อยขนาดเล็ก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศไทย มีความหลากหลายทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ฯลฯ แต่เหตุใด รัฐบาลจึงจำต้องให้ "ท้องถิ่น" ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้น ต้องใช้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ อันเดียวกัน ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง สภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น ปลัดบ้านนอกขอเป็นตัวแทนของชาวท้องถิ่นทั้งมวลนำปัญหาเหล่านั้น สะท้อนให้ผู้ที่มีอำนาจ วาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นประจักษ์ว่า สิ่งที่ท่านเหล่านั้นขีดเส้นให้ท้องถิ่นเดินนั้น สร้างปัญหาไว้มากมายให้กับคนไทยทั่วประเทศบ้าง "คิดนอกกรอบ" จึงเป็นแนวคิดที่อาจกระทบกระทั่งความรู้สึกของใครหลายคนที่ไม่ชอบทำ หรือคิดอะไรที่แปลกแยกแตกต่างจาก เส้นวงกลมที่มีการขีดไว้แล้ว แต่ก็ขอให้รับฟังเหตุและผลว่า สิ่งที่ ปลัดบ้านนอกสะท้อนให้เห็นนั้น จริงเท็จอย่างไร

ลำดับที่ เรื่อง วันที่นำเสนอ
1 "สถานศึกษา" ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานที่ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
21 ก.ค. 2552
2 "ปากว่า...ตาขยิบ" บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21 ส.ค. 2552

 

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดที่เห็นว่า อยากนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า หรือเป็นเรื่องถ่วงความเจริญของท้องถิ่น โดยเขียนเป็นบทความ บทวิจารณ์ หรือแจ้งข้อมูลมาได้ที่

อีเมล์ thailocalgov2008@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Free Web Counters
(04/11/52)