เชิญแวะชม...และให้กำลังใจ..คนทำเว็บ...องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไทย..

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
๑.จังหวัดเชียงใหม่
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง........อำเภอฮอด 4.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ.......อำเภอฝาง
7.องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง....อ.แม่แจ่ม 8.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน....อำเภอแม่วาง
9.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง....อำเภอฝาง 10.องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง.....อำเภอสันป่าตอง
11.องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย......อำเภอดอยสะเก็ด 12.องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร.....อำเภอสันทราย
13.องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา......อำเภอสันทราย 14.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน.....อำเภออมก๋อย
15.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง........อำเภอพร้าว 16.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย....อำเภอเชียงดาว
17.องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก.......อำเภอแม่แตง 18.องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง......อำเภอเวียงแหง
19.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่.........อำเภอสันทราย 20.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว.......อำเภอแม่ริม
21.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ......กิ่งอำเภอดอยหล่อ 22.อบต.สันติสุข......กิ่งอ.ดอยหล่อ
23.องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว........กิ่งอำเภอดอยหล่อ 24.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม.....อำเภอสันป่าตอง
25.อบต.แม่แรม.....อำเภอแม่ริม 26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม..........อำเภอสันป่าตอง
27.เทศบาลตำบลสารภี.......อำเภอสารภี 28.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา..........อำเภอเมืองฯ
29.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน....อำเภอหางดง 30.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ......อำเภอแม่แจ่ม
31.อบต.บ้านหลวง......อำเภอจอมทอง 32.อบต.หารแก้ว....... อำเภอหางดง
33.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 34.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล......อำเภอสารภี   
35.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่   36.อบต.ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
๒.จังหวัดเชียงราย
2.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยวาวี....เชียงราย
3.องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า.....เชียงราย 4.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง...เชียงราย
5.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ.....เชียงราย 6.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย...เชียงราย
7.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม.....เชียงราย 8.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพานคำ....เชียงราย
9.อบต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 10. องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว......เชียงราย
11.อบต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 12.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
13.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 14.องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
15.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม.......จังหวัดเชียงราย 16.องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
๓.จังหวัดพะเยา
1.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย...พะเยา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง......พะเยา
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน.....พะเยา 4. อบต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา
๔.จังหวัดลำพูน
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง...ลำพูน 2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย.....ลำพูน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง........ลำพูน 4.องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง....ลำพูน
5.องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน 6.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเตี้ย....อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
๕.จังหวัดลำปาง
1.องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา....ลำปาง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว...ลำปางหนา...
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน.....ลำปาง 4.องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง...........ลำปาง
5.องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง    
๖.จังหวัดน่าน
1.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง...น่าน 2.องค์การบริหารส่วนตำบลคนนาทะนุง...น่าน
๗.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม....แม่ฮ่องสอน 2.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง.....แม่ฮ่องสอน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย.....แม่ฮ่องสอน 4.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม..... จ.แม่ฮ่องสอน
5. อบต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเีรียง จ.แม่ฮ่องสอน .
๘.จังหวัดแพร่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงร้องกวาง จังหวัดแพร 2.อบต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จังหวัดแพร่
3.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   4.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
5.องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  
๙.จังหวัดอุตรดิตถ์
1.องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล...อุตรดิตถ์ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา......อุตรดิตถ์
3.องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก........อุตรดิตถ์ 4.อบต.บ้านด่าน อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์  
๑๐.จังหวัดสุโขทัย
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง....สุโขทัย 2.องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว....สุโขทัย
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....สุโขทัย 4. อบต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 6.องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
7.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 8.องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๑๑.จังหวัดนครสวรรค์
1.องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี..........นครสวรรค์ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต.....นครสวรรค์
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย...นครสวรรค์ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย.........นครสวรรค์
5.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท.....นครสวรรค์ 6.อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
7.อบต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์   8.อบต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
9.อบต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์    10.อบต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
11.อบต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 12.อบต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
13.อบต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์  
๑๒.จังหวัดตาก
1.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง....ตาก 2.องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน .........ตาก
3.อบต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 4.องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ........ตาก
5. อบต.ย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 6.อบต.ตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
7.อบต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 8.อบต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก   
9.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 10.อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก  
๑๓.จังหวัดพิจิตร
1.องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม...พิจิตร 2.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา......จังหวัดพิจิตร
3.อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร    
๑๔.จังหวัดกำแพงเพชร
1.องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม............กำแพงเพชร 2.องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว......กำแพงเพชร
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล....กำแพงเพชร 4.อบต.วังชะพลู.........กำแพงเพชร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 6.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร   
7.องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 8.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด อ.ขลุง จ.กำแพงเพชร
9.อบต.ท่าขุนราม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร    10.อบต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
11.อบต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   12.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
๑๕.จังหวัดเพชรบูรณ์
1.องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.อบต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง  อำเภอว้งโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๖.จังหวัดพิษณุโลก
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด......จังหวัดพิษณุโลก 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิณุโลก
3.องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง พิษณุโลก
5. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้ เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 6.อบต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7.อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 8.องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9.องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 10.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
11.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 12.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
13.  
๑๗.จังหวัดอุทัยธานี
1. อบต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
๑.จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์...นครราชสีมา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ....นครราชสีมา
3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง....นครราชสีมา 4.องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย...นครราชสีมา
5.องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา....นครราชสีมา 6. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีม
7.อบต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา    8.องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
9.อบต.โนนเต็ง อ.คง จ. นครราชสีมา    9. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒.จังหวัดขอนแก่น
1.องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่.....ขอนแก่น 2.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส...ขอนแก่น
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า...ขอนแก่น 4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง....นครพนม
5.องค์การบริส่วนตำบลบ้านทุ่ม............ขอนแก่น 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก..........ขอนแก่น
7.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน......อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 8.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน.........ขอนแก่น
9.องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ จ.ขอนแก่น 10.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  
11.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง ขอนแก่น    12. อบต. โคกสูง จ.ขอนแก่น
13.อบต.ม่วงหวาน น้ำพอง จ.ขอนแก่น   14.อบต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น
15.องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 16.อบต.ขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
17.อบต.บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 18.อบต.บ้านผือ จ.ขอนแก่น
19.อบต.หนองแซง จ.ขอนแก่น 20.เทศบาลตำบลภูเวียง จ.ขอนแก่น
21.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  
๓.จังหวัดนครพนม
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง....นครพนม 2.องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้.............นครพนม
3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 4. อบต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
5.องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม    
๔.จังหวัดหนองบัวลำภู
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์....หนองบัวลำภู 2.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก....หนองบัวลำภู
๕.จังหวัดร้อยเอ็ด
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม...ร้อยเอ็ด 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง...ร้อยเอ็ด
3.องค์การบริหารส่วนตำบลผักแผ่น............ร้อยเอ็ด 4.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่....เลย
5.อบต.โคกสูง อ.โพอนทอง จ.ร้อยเอ็ด 6.องค์การบริการส่วนตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
7.อบต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 8.องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
9.อบต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 10.อบต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11.องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 12.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหาร  
๖.จังหวัดมหาสารคาม
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ...มหาสารคาม 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก.....มหาสารคาม
3.อบต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 4.อบต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
5.องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง กิ่งอ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 6.องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม
๗.จังหวัดอุบลราชธานี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน....อุบลราชธานี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี........อุบลราชธานี
๘.จังหวัดหนองคาย
1.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ........หนองคาย 2.อบต.ศรีสำราญ อ.ศรีสำราญ จ.หนองคาย
๙.จังหวัดศรีสะเกษ
1.อบต.หนองครก อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ 2.อบต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
4.อบต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
7.อบต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 8.อบต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ  
9.อบต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ    
๑๐.จังหวัดสกลนคร
1.อบต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลคร 2.องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร    4.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
5.อบต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร     
๑๑.จังหวัดอุดรธานี
1. อบต.หนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 2.อบต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
๑๒.จังหวัดกาฬสินธุ์
1.อบต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 2.อบต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์   
๑๓.จังหวัดบุรีรัมย์
1.อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 2.อบต. ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
๑๔.จังหวัดสุรินทร์
1.อบต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ.....จังหวัดสุรินทร์   
3.องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  
๑๕.จังหวัดยโสธร
1.อบต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร    2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย อ.เมือง จ.ยโสธร
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 4.องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๑๖.จังหวัดเลย
1.อบต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
๑๗.จังหวัดชัยภูมิ
1.อบต.นาง แดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 
๑๘.จังหวัดอำนาจเจริญ
1.อบต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 
๑๙.จังหวัดมุกดาหาร
1.อบต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคกลาง
๑.จังหวัดเพชรบุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลวังใคร้...เพชรบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล....เพชรบุรี
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร........เพชรบุรี 4. อบต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
5.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า......เพชรบุรี 6.อบต.ปากทะเล  อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
๒.จังหวัดราชบุรี
1.อบต.ท่านัด ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี     
๓.จังหวัดกาญจนบุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง....กาญจนบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล.......กาญจนบุรี
3.อบต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 4.อบต.พระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
๔.จังหวัดสุพรรณบุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าระหัด.....สุพรรณบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี.....สุพรรณบุรี
3.อบต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 4.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
5.อบต.หนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี   
๕.จังหวัดสระบุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง......สระบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด.......สระบุรี.
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้.........สระบุรี 4.องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
๖.จังหวัดสิงห์บุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม.....สิงห์บุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ.....สิงห์บุรี
3.องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก......สิงห์บุรี 4.องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู...สิงห์บุรี
๗.จังหวัดลพบุรี
1. อบต.ท่าศาลา จ.ลพบุรี 2.อบต.กกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี   
๘.จังหวัดปราจีนบุรี
1.อบต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 2.อบต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
๙.จังหวัดปทุมธานี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงยี่โถ...ปทุมธานี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ..ปทุมธานี
๑๐.จังหวัดนนทบุรี
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี 2.อบต.บางรักน้อย อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี
๑๑.จังหวัดนครปฐม
1.องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา......นครปฐม. 2.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง...นครปฐม
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม.....นครปฐม 4.องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม.....นครปฐม
๑๒.จังหวัดนครนายก
1.ตำบลบ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก  
๑๓.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น.......พระนครศรีอยุธยา  
๑๔.จังหวัดสมุทรปราการ
1.อบต.บางด้วน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ   
๑๕.จังหวัดสมุทรสงคราม
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว.......สมุทรสงคราม  
๑๖.จังหวัดสมุทรสาคร
1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
๑๗.จังหวัดชัยนาท
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง...ชัยนาท  
๑๘.จังหวัดสระแก้ว
1.อบต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2.อบต.ทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3.อบต. ท่าแยก  ต.ท่าแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว   
๑๙.จังหวัดอ่างทอง
1.อบต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
๑.จังหวัดชลบุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลสัตหีบ...ชลบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว...ชลบุรี
3.องค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  
๒.จังหวัดระยอง
1.องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกระแส....ระยอง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระ....ระยอง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง.......ระยอง 4.องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ...ระยอง
5.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย.....ระยอง 6.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง........ระยอง
7.อบต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง 8.องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
9.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   10.อบต.พลงตาเอี่ยม  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง 
๓.จังหวัดจันทบุรี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง...จันทบุรี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม.....จันทบุรี
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ....จันทบุรี 4.องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา........ จังหวัดจันทบุรี
5.อบต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 6.องค์การบริหารส่วนตำบลทับไทร อำเภอโป่ง น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
7.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี  
๔.จังหวัดตราด
1.องค์การบริหารส่วนตำบลตะกางอ.เมือง จ.ตราด 2.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
๕.จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. อบต.บางตลาด กิ่งอ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา
3.อบต. สนามจันทร์ อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา    

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดภาคใต้
๑.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช.....จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.อบต.บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์    
๒.จังหวัดชุมพร
1.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี...ชุมพร 2. องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง.............ชุมพร
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคุริง...........ชุมพร  
๓.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี....สุราษฎร์ธานี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร...สุราษฎร์ธานี
๔.จังหวัดระนอง
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
๕.จังหวัดกระบี่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก.....กระบี่ 2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง.....จังหวัดกระบี่
3.องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน.......เกาะลันตา กระบี่ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๖.จังหวัดพังงา
1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อ.เมืองฯ จังหวัดพังงา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 4.องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อ.เมืองฯ จังหวัดพังงา
๗.จังหวัดภูเก็ต
1.องค์การบริหารส่วนตำบลวิชิต..ภูเก็ต  
๘.จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ....นครศรีธรรมราช 2.องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง...นครศรีธรรมราช   
3.องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน...นครศรีธรรมราช 4.องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน...นครศรีธรรมราช
5.องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย...นครศรีธรรมราช 6.องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง........นครศรีธรรมราช
7.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน....นครศรีธรรมราช 8.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร.........นครศรีธรรมราช
9.องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงส่องต้น...นครศรีธรรมราช 10.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ....นครศรีธรรมราช
11.องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม......นครศรีธรรมราช 12.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ...นครศรีธรรมราช
13.องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ...นครศรีธรรมราช 14.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก.....นครศรีธรรมราช
15.องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 16.อบต.นาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช   
17.อบต.ละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๙.จังหวัดตรัง
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ....จังหวัดตรัง 2.อบต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
3.อบต.บ่อหิน อ.สิ เกา จ.ตรัง 4.อบต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  
5.องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน  อ.กันตัง  จ.ตรัง     
๑๐.จังหวัดสตูล
1.องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จังหวัดสตูล 2.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อ.เมืองฯ จังหวัดสตูล
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี อ.เมืองฯ จังหวัดสตูล 4.องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อ.ควนโดน จังหวัดสตูล
๑๑.จังหวัดสงขลา
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ...สงขลา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู.......สงขลา
3.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา....สงขลา 4.องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้....สงขลา
5.องค์การบริหารส่วนตำบลสบ้าย้อย...สงขลา 6.องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่.............จังหวัดสงขลา
7.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำน้อย.....สงขลา  
๑๒.จังหวัดพัทลุง
1.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง...พัทลุง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน...พัทลุง
3.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่....พัทลุง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี จังหวัดพัทลุง
6.องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อ จังหวัด พัทลุง  
๑๓.จังหวัดยะลา
1.องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...ยะลา 2.องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ....ยะลา
3.องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4.อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
๑๔.จังหวัดนราธิวาส
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์....นราธิวาส 2.องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ........นราธิวาส  
3.อบต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
๑๕.จังหวัดปัตตานี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม........ปัตตานี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลรูสะมิแล.....ปัตตานี
3.อบต.ตะลุโบะ อำเภอเมืองฯ จ.ปัตตานี 4.อบต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี


เว็บไซต์สมาคม / ชมรม / มูลนิธิ / กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
1.กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น 2.ชมรมหัวหน้าส่วนโยธา
3.กลุ่มพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม 4.สหกรณ์ออมทรัพยพนง.ส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
5.ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6.เครือข่ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
7.สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย 8.ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.รวมเว็บไซต์ท้องถิ่นไทยอื่น ๆ 10.กลุ่มช่างองค์การบริหารส่วนตำบล อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
11.ท้องถิ่นดอทคอม 12.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
13.ชมรมช่างโยธาไทย 14.สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
15.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลเชียงใหม่ จำกัด 16.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน..........เชียงราย
17.ชมรมจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18.กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19. ชมรมพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู 20.นิตยสารท้องถิ่น
21.ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 22.ชมรมนักวิชาการเกษตร
23.ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ 24.สิงห์พระนาง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25.ชมรมนักวิชาการศึกษา 26.ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จังหวัดนครศรีธรรมราช
27.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    28.เว็บประสานงานผู้สอบได้บัญชีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคใต้ ปี ๒๕๕๐ (ชั่วคราว)
29.ชมรมพัฒนาชุมชน 30. บ้านผู้นำ
31.สมาคมพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 32.ชุมชนคนท้องถิ่น   
33.สื่อไอทีเพื่อคนท้องถิ่น    

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วไทย
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี   -

 

รวมเว็บไซต์เทศบาลทั่วไทย
1.เทศบาลตำบลดอกคำใต้...พะเยา 2.เทศบาลตำบลดงเจน....พะเยา
3.เทศบาลด่านซ้าย...เลย 4.เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง....ระยอง
5.เทศบาลตำบลป่าซาง......ลำพูน 6.เทศบาลตำบลต้นเปา.........เชียงใหม่
7.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง..........เชียงใหม่ 8.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า......เชียงราย
9.เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย..........แม่ฮ่องสอน 10.เทศบาลนครระยอง
11.สำนักงานเทศบาลตำบลดอกคำใต้..................จังหวัดพะเยา 12.เทศบาลตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
13.เทศบาลตำบลไทรงาม 14.เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
15.เทศบาลตำบลบ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 16.เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
17.เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 18.เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
19.เทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 20.เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21.เทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22.เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี
23.เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 24.เทศบาลตำบลตันหยงมัส  อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส

 

รวมเว็บพันธมิตร
1.สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 2.นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 6 / รุ่นที่ 7
3.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 4.เว็บบอร์ดสิงห์ขาว (ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
5.รวมทิป-คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต 5.บริษัท Business Development Manager SoftCube Co.,Ltd.   
6.โครงการฝึกอบรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 

รวมเว็บที่น่าสนใจ
รวมเว็บไซต์ส่วนราชการที่น่าสนใจ รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอบต.
รวมเว็บไซต์สถาบันราชภัฏ รวมเว็บไซต์พรรคการเมือง
รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมเว็บไซต์สื่อมวลชนและที่น่าสนใจอื่น ๆ

 

เพื่อน ๆ อบต.ใดต้องการเผยแพร่เว็บไซต์ของตนเองแจ้งมาที่...admin@thailocalgov.com ยินดีที่จะเผยแพร่ให้ครับ